Nexes - Innovació, emprenedors i empreses
Es poden sol·licitar fins al 30 de novembre de 2022
  • Subvencions a la contractació per aquelles empreses o autònoms que formalitzin o hagin formalitzat un contracte laboral, a partir de l'1 de desembre de l'any 2021, i fins el 30 de novembre de l'any en curs, amb una persona/es que reuneixin els següents requisits:
    Estar empadronats al municipi de Sant Sadurní d'Anoia amb una antiguitat mínima de sis mesos de residència a la data d'inici del contracte. L'Ajuntament comprovarà que la persona contractada compleix amb aquest requisit.
  • Estar en situació legal d'atur.
  • Ser usuaris del Servei Local d'Ocupació, i que siguin derivats des del mateix mitjançant una oferta.
  • Subvencions a nous autònoms del municipi que es constitueixen d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social [RETA]. La situació ha de ser l'alta inicial i que no hagin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors.

La finalitat d'aquestes subvencions és incidir en la cohesió social, fomentant l'ocupació de els persones desocupades i la seva inserció laboral en el teixit empresarial, la restauració i el comerç de Sant Sadurní.

CONVOCATÒRIA

ANUNCI AL BOPB

 COM ES POT SOL·LICITAR 

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Les persones físiques que es relacionin amb l'Administració en la seva condició de treballadors per compte propi com a autònoms, podran optar per fer-ho presencialment al Centre de serveis a les Empreses NEXES - C/ Doctor Barraquer, local 3-5; si bé aquells que reuneixin la condició de professionals sotmesos a col·legiació obligatòria per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional, estan obligats a relacionar-se amb les administracions per mitjans electrònics.

SOL·LICITUD

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ 

Cal aportar el certificat bancari original o certificat bancari signat electrònicamentAJUNTAMENT PROMOCIOlogo DIBA

PUBLICAT EL 27.06.2022