Nexes - Innovació, emprenedors i empreses
Es poden sol·licitar fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària i fins a 3 mesos de la publicació de la convocatòria
Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona autònoma, micro-empresa o petita empresa s'hagin vist afectats per les resolucions del departament de Salut a partir del 15 d'octubre de 2020 i durant l'exercici 2021

La finalitat d'aquest ajuts es seguir afavorint l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 del teixit empresarial i comercial en el terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia, atorgant liquiditat a les empreses per a contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials, el manteniment de l'activitat i l’ocupació, perquè puguin esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.

Tot això amb l’objectiu d'evitar que s'originin conseqüències econòmiques i socials irreversibles per a les empreses del municipi, evitant el tancament d'aquestes i procurant una reactivació de l'economia local, evitant que l'impacte econòmic i social es prolongui en el temps

BASES

CONVOCATÒRIA

COM ES POT SOL·LICITAR

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Les persones físiques que es relacionin amb l'Administració en la seva condició de treballadors per compte propi com a autònoms, podran optar per fer-ho presencialment al Centre de serveis a les Empreses NEXES - C/ Doctor Barraquer, local 3-5; si bé aquells que reuneixin la condició de professionals sotmesos a col·legiació obligatòria per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional, estan obligats a relacionar-se amb les administracions per mitjans electrònics.

SOL·LICITUD

COMPTE JUSTIFICATIU

FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCARIA

Cal aportar el full de transferència bancària original.


            loo promocio                                      logo DIBA

PUBLICAT EL 04.08.2021