En directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i per streaming a la senyal de ràdio online i a sessions.santsadurni.cat
ple 1

El proper dimarts 27 de juliol, a les 19:30 hores, se celebrarà el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní.

Es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i www.radiosantsadurni.cat i per streaming a ràdio online i a sessions.santsadurni.cat.

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2. - DICTAMENS

3.- APROVAR LA PROPOSTA DELS DIES FESTIUS LOCALS PER L'ANY 2022

4.- APROVACIÓ DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE GENER DE 2021

5.- RESOLDRE LES AL.LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA

6.- APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021

7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 19/2021 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

8.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2020 DEL CONTRACTE D'ENCOMANA DEL SERVEI DE GESTIÓ  DE LES ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN, ADJUDICAT A SUMAR SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL

9.- APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA FUNDACIÓ L'ESPIGA PER A LA CESSIÓ D'ÚS DEL LOCAL SITUAT AL C. HOSPITAL, 26 PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I D'ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP)

10.- APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ  ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM) DE LA BIBLIOTECA D'AQUEST MUNICIPI

11.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL D'HABITATGE DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 2021-2026

12.- URGÈNCIES SOBREVINGUDES

13.- PART DE CONTROL

14.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA