•  La sessió començarà a les 19:15 hores i es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Sadurní i al web municipal
  • Aprovació del Cartipàs municipal

Ordre del dia

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. EVA CRUCES ROMO DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT
DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ERC-AM.

3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient
SEC/484/2021

4.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE LES TINENCES D'ALCALDIA - Expedient SEC/484/2021

5.- DONAR COMPTE DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L'ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL- Expedient SEC/484/2021

6.- DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECIALS DE L'ALCALDIA - Expedient
SEC/484/2021

7.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS - Expedient SEC/484/2021

8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS I DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GOVERN - Expedient SEC/484/2021

9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DE PORTAVEUS- Expedient
SEC/484/2021

10.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS
MUNICIPALS A DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS - Expedient SEC/484/2021