En directe a RÓdio Sant SadurnÝ al 107.2 FM i per streaming a la senyal de rÓdio online i a sessions.santsadurni.cat
ple municipal marš

Aquest dimarts 31 de maig, a les 19:30 hores, se celebrarà ple corporatiu ordinari de l'Ajuntament de Sant Sadurní.

Es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i www.radiosantsadurni.cat i per streaming a ràdio online i a sessions.santsadurni.cat.

Ordre del dia

 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

 DICTÀMENS

2.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 15/2022 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 

3.- APROVACIÓ DE FACTURES AMB RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE MAIG DE 2022 

4.- APROVAR EL CONVENI ADHESIÓ PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL PER PETICIÓ PRÉSTEC 2.344.884,15 EUROS PROJECTES 2021/2/ESPOR/1 I 2020/2/CAVIS/1 

5.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 31 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 

6.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D'ESTIU 

7.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE VILARNAU DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 

8.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS 

9.- APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN SÒL NO URBANITZABLE I SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT AL TERME MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 

10.- APROVAR INICIALMENT LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT I EL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 

11.- APROVAR ELS DIES FESTIUS PER L'ANY 2023 

12.- APROVAR EL CALENDARI AMB LA PERIODICITAT SEMESTRAL DE LES COMISSIONS, JUNTES DE GOVERN, JUNTES DE PORTAVEUS I PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 

13.- ADHESIÓ INSTITUCIONAL A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS ARXIUS (DUA) 

14.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ I COMPLIMENT LOEPSF 2021 

15.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR COVIDES FINCA PRUNAMALA I LA SEVA PUBLICACIÓ AL DOGC 

16.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA 

17.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 

18.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT PER RECLAMAR EL RETORN DE L'ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL 

19.- MOCIONS D'URGÈNCIA

20.- PRECS I PREGUNTES