A les 19:30 hores a la sala de plens de l'Ajuntament. En streaming al web municipal i a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM

Aquest dimarts 27 de setembre es celebrarà el ple corporatiu ordinari de l'Ajuntament de Sant Sadurní corresponent al mes de juliol, que es podrà seguir en streaming al web municipal i a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM.

L'ordre del dia serà el següent:

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR AJT/PLE/10/2022 DE DATA 26-07-2022

DICTAMENS

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2021 - Expedient INT/2188/2022

3.- APROVACIÓ DE FACTURES AMB RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT CORRESPONENTS AL MES DE SETEMBRE DE 2022. - Expedient INT/3738/2022

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 28/2022 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI - Expedient INT/3860/2022

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PROJECTE ANOMENAT "COMPROMÍS PEL RIU INCLUSIU PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL TERRITORI MITJANÇANT L'EMPODERAMENT DE LES PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL" 2022- 2026 - Expedient MAM/13/2022

6.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DE LA CASA DELS AVIS PER
L'EXERCICI 2021 - Expedient BSO/388/2022

URGÈNCIES SOBREVINGUDES

PART DE CONTROL

7.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA DEL 2218/2022 DE DATA 21-07-
2022 AL 2682/2022 DE DATA 19-09-2022 - Expedient SEC/15/2022

8.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18-07-2022, 31-08-2022 I
05-09-2022 - Expedient SEC/16/2022

MOCIONS

9.- MOCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL CUP SANT SADURNÍ A PETICIÓ DE LA PLATAFORMA "NO A LA MAT" CONTRA EL CONJUNT DE PARCS EÒLICS I FOTOVOLTAICS QUE ES RELACIONARAN TOT SEGUIT I LES SEVES RESPECTIVES LÍNIES D’EVACUACIÓ I DESPLEGAMENT PER TOT EL NOSTRE TERRITORI. - Expedient SEC/374/2022

10.- MOCIONS D'URGÈNCIA

11.- PRECS I PREGUNTES