Nexes - Innovació, emprenedors i empreses
Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball.

Requisits dels beneficiaris de la Garantia Juvenil?

 Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.

  •   Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  •   Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  •   No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  •   No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  •   No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  •   Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.Què ofereix garantia juvenil

La Garantia Juvenil garanteix oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se en programes de: 

FORMACIÓ per a desenvolupar competències professionals.
INSERCIÓ en el mercat laboral: pràctiques o contractes laborals.
EMPRENEDORIA i autoocupació.
ORIENTACIÓ laboral.
 

                Et vols apuntar?

            logos suport

              Accès  a la pàgina del SEPE 

         GARANTIA JUVENIL