ple juliol 2018

El proper dimarts 29 de gener a les 19:30 hores se celebrarà sessió corporativa de l'Ajuntament de Sant Sadurní, que podreu seguir en directe per Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i www.radiosantsadurni.cat

A continuació detallem l'ordre del dia de la sessió:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DEL 30-10-2018, 27-11-2018, 14-12-2018 I 27-12-2018 PART RESOLUTIVA

2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2019 - Expedient INT/61/2019

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - Expedient SEC/615/2018

4.- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER L'ANY 2019 - Expedient SEC/33/2019

5.- APROVACIÓ DE L'EXTINCIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL PLA D'EN MESTRES SUBSCRIT EL 23 DESEMBRE DE 2005 - Expedient SEC/557/2018

6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D'ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE/BORSA DE MEDIACIÓ PER L'ANY 2019 - Expedient SEC/21/2019

7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D'HABITATGES PER L'ANY 2019 - Expedient SEC/22/2019

PART DE CONTROL

8.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019

9.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019 MOCIONS

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE - Expedient SEC/6/2019

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SANT SADURNÍ D’ANOIA PER INICIAR UNA ACTUACIÓ URGENT DE CONTROL, NETEJA I SEGURETAT AL PARC DE LA RAMBLA. - Expedient SEC/29/2019

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA-E PER ACCESSIBLE EL DRET A L'HABITATGE DIGNE - Expedient SEC/603/2018

13.- PREC QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SANT SADURNÍ D’ANOIA PER CONÈIXER L’ESTAT EN QUÈ ES TROBA EL PARC DE BOMBERS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, QUE DÓNA SERVEI A SANT SADURNÍ D’ANOIA. - Expedient SEC/30/2019

14.- URGÈNCIES SOBREVINGUDES

15.- PRECS I PREGUNTES