Publicació 06.11.2020
ninxols
  • El termini per presentar les sol·licituds serà de l' 1 al 16 de desembre, ambdós inclosos
  • Les sol·licituds es faran preferiblement per via telemàtica i cal estar empadronat a Sant Sadurní

L'Ajuntament de Sant Sadurní ha aprovat els criteris per a l'adjudicació de 30 nínxols, dels 80 nous construïts al Cementiri Municipal, corresponents als pisos 1r, 2n i 3r (serie A151 a C160).
Els 10 nínxols del 4t pis es reserven per a l'empresa funerària, que els destina als enterraments immediats de persones sense nínxol els caps de setmana.

Els nínxols s'adjudicaran per sorteig entre les persones físiques que ho hagin sol·licitat, sempre que estiguin empadronades a Sant Sadurní en el moment de presentació de les sol·licituds.

La sol·licitud s'haurà de fer preferiblement de forma telemàtica per mitjà de la Seu electrònica. Si alguna persona no té les eines per fer-ho, pot fer la sol·licitud presencial a l'OAC, sempre amb Cita prèvia, la qual s'ha de sol·licitar de dilluns a divendres de 9 a 14h al telèfon 93 891 03 25.

Sorteig i adjudicació

Només s'adjudicarà un nínxol per persona física que ho hagi sol·licitat, la qual haurà d'acceptar el nínxol que se li hagi atorgat en el sorteig, sense possibilitat de permutar-lo amb altres adjudicataris; sí que es pot renunciar al nínxol adjudicat, sense cap tipus de compensació.

El sorteig serà públic i es farà durant el mes de gener. Es començarà a sortejar els nínxols pel pis primer fins al tercer, d'inferior a superior, i s'adjudicarà segons el número de registre d'entrada de la sol·licitud.

Realitzat el sorteig, i adjudicats els nínxols, s'obrirà un període de quinze dies per efectuar el pagament de la taxa; si no es fa efectiu el pagament dins el termini, es perdrà el nínxol adjudicat. Aquelles sol·licituds a les quals no se'ls hagi pogut adjudicar un nínxol quedaran en llista d'espera.

Criteris d'adjudicació

Sol·licitud