En directe a RÓdio Sant SadurnÝ al 107.2 FM i per streaming a la senyal de rÓdio online i a sessions.santsadurni.cat

El proper dimarts 30 de novembre, a les 19:30 hores, se celebrarà el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní.

Es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i www.radiosantsadurni.cat i per streaming a ràdio online i a sessions.santsadurni.cat.

Ordre del dia1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

DICTÀMENS

2.- CANVI DE FINANÇAMENT AFECTAT DE PROJECTES D'INVERSIONS 2021 - Expedient INT/3559/2021

3.- APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS I MILLORES DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, AMB REFERÈNCIA A 31 DE DESEMBRE DE 2020 - Expedient INT/2248/2021

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DELS NOUS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL - Expedient URB/425/2021

5.- APROVACIÓ DEL PLA 2022-2025 I DEL PROGRAMA 2022 DE VERIFICACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES DE SANT SADURNÍ D'ANOIA- Expedient ACT/84/2021

6.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I L'ENTITAT SOM SANT SADURNÍ PER A LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL MOBILIARI PER A LA INFORMACIÓ A L'USUARI - Expedient MER/61/2021

7.- RECTIFICAR L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DEL 30/03/2021 RELATIU A LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient SEC/569/2011

URGÈNCIES SOBREVINGUDES

8.- APROVACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2021 - Expedient INT/3627/2021

9.- APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS ORDINÀRIES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL
2021 

PART DE CONTROL

10.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021

11.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021

12.- DONAR COMPTE DEL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/453/2021

MOCIONS

13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP A PETICIÓ DEL GRUP PROSANITAT PÚBLICA PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA I MILLORA DEL SERVEI SANITARI ALS CAPS I A L'HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS - Expedient SEC/476/2021

14.- MOCIONS D'URGÈNCIA

15.- PRECS I PREGUNTES