En directe a RÓdio Sant SadurnÝ al 107.2 FM i per streaming a la senyal de rÓdio online i a sessions.santsadurni.cat

Aquest dimarts 25 de gener, a les 19:30 hores, se celebrarà ple corporatiu ORDINARI de l'Ajuntament de Sant Sadurní.

Es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i www.radiosantsadurni.cat i per streaming a ràdio online i a sessions.santsadurni.cat.

Ordre del dia1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

DICTÀMENS

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT PER A L'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (DISC HORARI) - Expedient SEC/464/2021

3.- APROVAR EL REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/474/2021

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, VIGENT A L'EXERCICI 2022 - Expedient TRE/8/2022

URGÈNCIES SOBREVINGUDES

5.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE JOVENTUT ALS AJUNTAMENTS DE L'ALT PENEDÈS 2022 - Expedient JOV/15/2021

6.- APROVAR EL CALENDARI DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022 DE LES COMISSIONS, JUNTES DE GOVERN, JUNTES DE PORTAVEUS I PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA- Expedient SEC/537/2019

7.- VERIFICAR EL TEST REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR COVIDES FINCA PRUNAMALA - Expedient URB/423/2019

8.- APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ CONTINUARA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER PART DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'ALT PENEDÈS EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS

9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDITS PER INVERSIONS PART DE CONTROL

10.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L'ADQUISICIÓ ONEROSA I DIRECTA D'UNA PORCIÓ DE TERRENY DE SÒL RÚSTIC PER A LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE MONISTROL - Expedient SEC/448/2020

11.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/15/2022

12.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/16/2022

MOCIONS

13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER REFER I REFORÇAR EL CONSENS SOBRE EL MODEL LINGÜÍSTIC DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA PER MILLORAR L’APRENENTATGE I ÚS DE LES LLENGÜES EN UN CONTEXT PLURILINGÜE - Expedient SEC/21/2022

14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL LA CUP SANT SADURNÍ PER LA JUSTÍCIA I ELS DRETS LINGÜÍSTICS I EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

15.- MOCIONS D'URGÈNCIA

16.- PRECS I PREGUNTES