A les 19h a la sala de plens de l'Ajuntament. En streaming al web municipal i per Ràdio Sant Sadurní

Aquest dimarts 31 d'octubre a les 19h es celebrarà el ple corporatiu ordinari de l'Ajuntament de Sant Sadurní, que es podrà seguir en streaming al web municipal i a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, AJT/PLE/13/2023, DE DATA 26-09- 2023 DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SERVEIS TERRITORIALS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2.- RECTIFICACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 25 DE JULIOL DE 2023, PLE DEL CARTIPÀS MUNICIPAL 2023-2027, I MODIFICACIÓ DE LA REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA AL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

3.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS - CARTIPÀS MUNICIPAL 2023-2027

4.- APROVACIÓ DE FACTURES AMB RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT CORRESPONENTS AL MES D'OCTUBRE DE 2023

5.- APROVAR ELS FESTIUS D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA ANY 2024 PROPOSTES D'ACORD

6.- APROVACIÓ DE FACTURES AMB RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT CORRESPONENTS AL MES D'OCTUBRE DE 2023

7.- APROVACIÓ DE FACTURES AMB RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT CORRESPONENTS AL MES D'OCTUBRE DE 2023

8.- RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT

9.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT

10.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR D'ACTIVITAT ECONÒMICA CARRETERA DE PIERA O CAN FERRER III

URGÈNCIES

MOCIONS

11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER LA RECUPERACIÓ DE LA CREU ROJA A SANT SADURNÍ

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE SUPORT A PALESTINA I CONDEMNA DE LES ACCIONS D'ISRAEL

PART DE CONTROL

13.- PRESA DE CONEIXEMENT DEL DECRET D'ALCALDIA D'ACCEPTACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DEL CÀRREC DE CONSELLER DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., SL I DESIGNACIÓ DE LA SENYORA MERITXELL BORRÀS I CID COM A REPRESENTANT

14.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2023

15.- RETIMENT AL MINISTERI : EXECUCIÓ TRIMESTRAL - 2ON TRIMESTRE, PMP I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2023

16.- DONAR COMPTE DE LA NOVA DENOMINACIÓ DE L'HIDRÒNIM RIU DE BITLLES PER LA FORMA RIU RIUDEBITLLES

17.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA I REGIDOR DE GOVERNACIÓ DES DEL 2785/2023, DE 21 DE SETEMBRE FINS EL 3213/2023 DEL 25 D'OCTUBRE DE 2023

18.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCALS DELS DIES 2 I 16 D'OCTUBRE DE 2023

PRECS I PREGUNTES

19.- PREC DEL PARTIT POPULAR AL PLE D'OCTUBRE DE 2023.

20.- PREC PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER INCLOURE PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 31 D'OCTUBRE: TRANSPORT PÚBLIC DE SANT SADURNÍ A BARCELONA