Podeu seguir la sessió en directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i en streaming al web municipal

El dimarts 30 de gener a les 19 hores se celebrarà el primer ple corporatiu municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní del 2024, que presentarà el següent ordre del dia:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, AJT/PLE/18/2023 DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2023
 • 2.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, AJT/PLE/19/2023 DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2023
 • 3.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, AJT/PLE/20/2023 DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2023
 • 4.- APROVAR L'ADHESIÓ A L'AGENDA DIGITAL DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA IMPULSADA PER LOCALRET
 • 5.- RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23
 • 6.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT EN RELACIÓ A LA CERTIFICACIÓ 6A I ÚLTIMA OBRES PISTA EXTERIOR I EIXAMPLAMENT DEL C. JOSEP ROVIRA
 • 7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, SOBRE LA CREACIÓ DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS AL PLE DE GENER DEL 2024
 • 8.- INFORME SINDICATURA DE COMPTES 29/2023 RELATIU AL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS, EXERCICI 2021
 • 9.- INFORME SINDICATURA DE COMPTES 25/2023 - INFORMACIÓ RELATIVA A L'EXERCICI DEL CONTROL INTERN DE LES CORPORACIONS LOCALS, EXERCICI 2019-2021
 • 10.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DELS ACORDS DE LA JGL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA DE L'ANY 2024
 • 11.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA I REGIDOR DE GOVERNACIÓ DE L'ANY 2024
 • 12.- PRENDRE CONEIXEMENT DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2434/2023, DE 8 D'AGOST, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2333/2023, DE 12 DE GENER DE 2024, DE NOMENAMENT D'ALCALDESSA ACCIDENTAL

 PRECS I PREGUNTES 

 • 13.- PREC QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR SOBRE ELS BANCS D´ERA D´EN GUINEU, AL PLE DEL MES DE GENER DE 2024