L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix al seu article 40.8 que “els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones”.
Aquí trobareu enllaços a diferents publicacions, guies, estudis, contes... així com un llistat d'entitats, que poden servir per orientar, educar, conèixer... en una societat lliure de prejudicis, estereotips...

BIBLIOTECA VIRTUAL LGTBI