Lloc de naixement: Barcelona
Data de naixement : 3 d'agost de 1989

 • Partit polític: ERC
 • Càrrec: Regidor de govern
 • Àrees: Medi Ambient, Mobilitat, Recollida selectiva, Hisenda, Serveis Centrals
 • Membre Junta de Govern: No
 • Membre Comissions Informatives: Comissió Informativa Hisenda i Comptes Generals
 • Correu electrònic: delamornc@santsadurni.cat
 • Xarxes socials: 
 • Perfil personal: Diplomat en Turisme per la UdG, cursant un doble Màster. Membre dels Timbalers Tabalots.
 • Trajectòria professional: Sector enoturístic. Actualment és Wineshop Coordinator en un celler de vi del Penedès
 • Retribució anual bruta: Més informació
 • Dietes anuals (màxim):
 • Indemnitzacions anuals (màxim):
 • Activitats i béns: Més informació
 • Informació addicional: