Per poder ser adjudicatari d'un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Us podeu donar d'alta a través d'aquest enllaç.

Caldrà que el document d'alta, el porteu al registre de l'Oficina d'Habitatge/Borsa de l'Ajuntament de Sant Sadurní, on us verificaran la documentació i procediran al registre.

Poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.

REQUISITS PER PODER SOL.LICITAR UN HPO:

  • Ser major d'edat o estar emancipat.
  • Tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu la normativa.
  • Residir a Sant Sadurní d'Anoia; la residència s'acredita mitjançant l'empadronament.
  • Complir el límit d'ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d'aquests habitatges.
  • No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes a la normativa.
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
  • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

 

Tota la documentació complementària que caldrà adjuntar
a la sol·licitud, us la indicaran a l'Oficina d'Habitatge/Borsa