Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant SadurnÝ d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Descobert35║C-20║C
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nic
Estatuts Patronat RÓdio Sant SadurnÝ
CAPÍTOL I. NATURALESA I FINALITATS

Article 1

El Patronat de la Ràdio Municipal de Sant Sadurní d’Anoia és un organisme autònom local creat per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent, per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen aquests Estatuts.

Article 2

1. El Patronat gaudeix de l’autonomia administrativa i econòmica que li reconeix la legislació, i estarà regulat per aquests Estatuts i per les disposicions aplicables de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 30/2007, de 30 de novembre, de contractes del sector públic; Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya; a més de la resta de disposicions legals i reglamentàries aplicables i sens perjudici de les facultats de tutela que corresponguin a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en virtut d’aquests Estatuts.

2. En exercici de la seva autonomia i per al compliment dels seus fins, el Patronat gaudirà de plena capacitat d’obrar i estarà facultat per:

1) Administrar el seu patrimoni.
2) Adquirir, posseir, arrendar, gravar i alienar béns mobles i immobles, amb les limitacions que preveu l’article 204.4 del ROAS.
3) Adquirir, gravar i renunciar a drets i assumir obligacions.
4) Celebrar contractes i convenis amb persones públiques o privades.
5) Contractar obres, serveis i subministraments.
6) Sol•licitar i obtenir subvencions i ajuts.
7) Exercitar tot tipus d’accions judicials i extrajudicials davant de qualsevol jurisdicció.
8) Acceptar donacions, herències, llegats i altres transmissions a títol gratuït o modal.
9) Contractar i acomiadar personal.
10) Establir la seva pròpia organització interna.
11) Celebrar tot tipus d’actes i negocis jurídics.
12) Totes les facultats anteriors s’entenen sotmeses a les limitacions legals i a les que contenen aquests Estatuts.

Article 3

El Patronat tindrà el seu domicili a l’edifici de l’Índex, al carrer Pompeu Fabra, 34 de Sant Sadurní d’Anoia.

Article 4

La durada del Patronat serà indefinida, sens perjudici de les disposicions d’aquests Estatuts sobre la seva dissolució.

Article 5

Els objectius del Patronat són:

a) Informar de manera oberta, democràtica, independent i puntual de tota mena de notícies generals i, especialment, les d’interès local.
b) Aprofitar els avantatges de la ràdio com a mitjà de comunicació per a contribuir de manera eficaç a la potenciació de la llengua i cultura catalanes.
c) Fomentar i potenciar la cobertura de les necessitats del municipi en matèria d’educació i cultura.
d) Procurar la participació de tots els sadurninencs i totes les sadurninenques a la ràdio de forma directa.

Article 6

Per a la consecució de les seves finalitats, el Patronat desenvoluparà les activitats següents:

1) Prestació dels serveis culturals i informatius per mitjà de la radiodifusió.

2) Organització a la vila d’activitats de caire cultural i lúdic, i també suport a les que pugui organitzar l’Ajuntament o altres institucions i entitats de Sant Sadurní.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

Article 7

Els òrgans de govern del Patronat seran el Consell d’Administració, el president, el vicepresident, el director, el consell de direcció i l’assemblea de col•laboradors amb les atribucions que per a cadascun d’ells s’indiquen.

Secció 1. El Consell d’Administració

Article 8

El Consell d’Administració és el màxim òrgan de govern i administració del Patronat.

El Consell estarà format per:

a) El president, que serà l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

b) El vicepresident, que serà un regidor/a de l’equip de govern designat per l’alcalde/essa del consistori.

c) Els vocals, a raó d’un per cadascun dels grups polítics municipals del Consistori de Sant Sadurní d’Anoia.

d) El director.

e) Dos representants de l’Assemblea de Col•laboradors, un que formi part del Consell de Direcció i l’altre que no en formi part.

f) Un representant dels oients, escollit en un programa de l’emissora pels propis oients a través d’un procediment que aprovarà el Consell d’Administració, per un període de 2 anys.

g) Dos professionals dels mitjans de comunicació de Sant Sadurní o comarca, preferentment amb experiència en el mitjà ràdio, que exerciran d’assessors (amb veu i sense vot), i que seran escollits pel Ple Municipal a proposta de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament per un període de 2 anys prorrogables.

Article 9

1. El president i el vicepresident seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament.

2. Els vocals amb representació política seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament raó d’un per cadascun dels grups polítics municipals del Consistori de Sant Sadurní d’Anoia.

3. El Consell d’Administració es renovarà coincidint amb el canvi de l’Ajuntament, així com en els supòsits de vacant.

Article 10

1. Actuarà com a secretari del Consell d’Administració el secretari de l’Ajuntament, que assistirà a les sessions amb veu i sense vot; li correspondrà l’aixecament de les actes, l’expedició de certificacions dels acords i la prestació d’assessorament jurídic.

2. També podrà assistir a les sessions del Consell d’Administració, amb veu però sense vot, l’interventor de l’Ajuntament.

Article 11

El Consell d’Administració tindrà les atribucions següents, sempre referides a les seves finalitats:

1) Aprovar els programes d’actuació i les seves revisions.

2) Aprovar inicialment el projecte de pressupost del Patronat, les modificacions pressupostàries i la liquidació de comptes, per elevar-los posteriorment a l’Ajuntament per a la seva incorporació als documents municipals generals respectius i llur tramitació posterior.

3) Aprovar ordres i instruccions de serveis.

4) Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos del Patronat davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció.

5) Autoritzar la celebració de tot tipus d’actes i contractes, llevat de les limitacions que consten en aquests Estatuts i l’ordenament jurídic.

6) Proposar a l’Ajuntament l’autorització de tots aquells actes i contractes que la requereixin segons aquests Estatuts o en virtut de disposició legal.

7) Proposar a l’Ajuntament l’aprovació de la plantilla del Patronat, el catàleg o relació de llocs de treball i les normes generals de retribució del personal.

8) Aprovar la memòria anual d’activitats i els estats financers, prèviament a la seva elevació a l’Ajuntament.

9) Proposar a l’Ajuntament la modificació d’aquests Estatuts o la dissolució del Patronat.

10) Emetre l’informe preceptiu d’avaluació de la capacitat, el mèrit i la idoneïtat del director del Patronat.

11) Emetre informes sobre el funcionament del servei públic.

12) Requerir a la direcció qualsevol informació sobre la prestació del servei.

13) Exercir aquelles altres competències no atribuïdes estatutàriament a cap altre òrgan que, inherents a les comeses del Patronat, la legislació de règim local atribueixi al Ple i no siguin indelegables.

Article 12

1. El Consell d’Administració es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre l’any, i a més, quan ho consideri necessari el seu president o ho sol•liciti per escrit la tercera part dels seus membres.

2. Les convocatòries es faran amb una antelació mínima de 2 dies hàbils i incorporaran l’ordre del dia.

3. El quòrum per a la validesa de les sessions serà, tant en primera com en segona convocatòria, d’una tercera part dels membres del Consell d’Administració amb veu i vot. En tot cas hi hauran d’assistir el president i el secretari, o qui legalment els substitueixi.

4. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents, i en cas d’empat decidirà el president amb vot de qualitat.

Secció 2. El president

Article 13

1. El president del Consell d’Administració ho serà també del Patronat.

2 Corresponen al president les atribucions següents:

1) Exercir la representació permanent del Patronat i del Consell d’Administració en tot tipus d’actes i contractes, davant d’autoritats i tribunals, i també davant dels particulars.

2) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i resoldre els empats amb el seu vot de qualitat.

3) Autoritzar les despeses i adjudicar tots els contractes que no tinguin una durada superior als 4 anys i que no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost anual.

4) Ordenar pagaments.

5) Obrir, disposar i cancel•lar tot tipus de comptes corrents i d’estalvi en qualsevol establiment a l’efecte.

6) Contractar i acomiadar el personal laboral del Patronat.

7) Exercir l’alta direcció i inspecció de totes les activitats del Patronat.

8) Exercitar tot tipus d’accions i disposar qualsevol mesura per raons d’urgència, en cas de risc de perjudici per al Patronat, si no s’adoptés, donant-ne compte al Consell d’Administració en la seva primera sessió, a efectes de la seva ratificació.

9) Aprovar, a proposta del director, els projectes d’obres de conservació, ampliació, reparació, reposició i entreteniment dels edificis, locals, instal•lacions i equipaments.

10) Exercitar aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies del Patronat, la legislació de règim local atribueixi al president de l’entitat local i no siguin indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre òrgan per aquests Estatuts.

Secció 3. El vicepresident

Article 14

El vicepresident substituirà el president i assumirà totes les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia o delegació.

Secció 4. El director

Article 15

El director serà nomenat i cessarà per acord del Ple de l’Ajuntament, per una majoria qualificada de dos terços.

Podrà tenir, si s’escau, caràcter de personal eventual amb funcions directives de lliure nomenament i en règim no permanent i li serà d’aplicació, en aquest cas, el règim que preveuen els articles 9 a 15 del Reglament del personal al servei dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Article 16

Corresponen al director les atribucions següents:

1) Executar i fer complir els acords del Consell d’Administració.

2) Dirigir i inspeccionar la programació, les activitats i dependències del Patronat, ostentant el comandament directe dels col•laboradors.

3) Preparar l’avantprojecte de pressupost i el contracte programa del Patronat.

4) Vetllar per les millores dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques adequades, així com per la conservació i el manteniment de les instal•lacions i equipaments del Patronat.

5) Proposar al President els projectes d’obres de conservació, ampliació, reparació, reposició i entreteniment dels edificis, locals, instal•lacions i equipaments.

6) Les altres que li delegui o encomani el Consell d’Administració o el President.

Secció 5. El Consell de Direcció

Article 17

1. És funció bàsica del Consell de Direcció la de donar suport i assessorar al director/a en la presa de decisions per garantir el funcionament, la programació i les activitats de l’emissora. Ostenta, a més, les funcions d’aprovar la programació i els canvis que es puguin introduir al llarg de la temporada i convocar l’Assemblea de Col•laboradors de Ràdio Sant Sadurní.

2. El director/a podrà delegar alguna de les seves funcions, prèvia autorització del Consell d’Administració/ president, en algun dels membres del Consell de direcció.

3. El Consell de Direcció estarà integrat, a més del director/a, per 2 col•laboradors de l’emissora, escollits per l’assemblea de col•laboradors, que exerciran les funcions de secretari i tresorer. Seran escollits per dos anys, però l’assemblea els hi podrà renovar la confiança quan acabi el seu mandat per dos anys més improrrogables.

4. El Consell d’Administració podrà determinar que formi part del Consell de Direcció, en qualitat de membres de l’assemblea de col•laboradors, un responsable de publicitat, un responsable tècnic i un responsable d’informatius. En aquest cas seran nomenats per l’assemblea de col•laboradors a proposta del director de l’emissora.

5. Un membre del Consell de Direcció integrant de l’assemblea de col•laboradors serà vocal del Consell d’Administració per un període de dos anys.

Secció 6. L’Assemblea de Col•laboradors

Article 18

1. L’assemblea de col•laboradors té com a finalitat la de potenciar la participació activa de la població de Sant Sadurní d’Anoia en el funcionament ordinari de l’emissora.

2. El director/a del Patronat portarà un registre en el que s’incorporin les persones que poden ser considerades membres de l’assemblea de col•laboradors.

3. L’Assemblea de Col•laboradors serà convocada pel Consell de Direcció a petició del president i/o el director del Patronat, i també quan ho demani com a mínim un terç dels col•laboradors inscrits en el registre esmentat.

4. El Consell de Direcció convocarà, com a mínim una vegada l’any, una assemblea de col•laboradors habituals de la ràdio. A aquesta assemblea, a la qual també hi assistirà el President del Patronat, hi seran convidats tots els integrants del Consell d’Administració. En aquesta Assemblea s’elegirà un representant entre els col•laboradors que no tenen responsabilitat en el Consell de direcció, per fer de vocal del Consell d’Administració per un període de dos anys.

CAPÍTOL III. PERSONAL

Article 19

El nombre de llocs de treball, la seva classificació, les categories, les funcions i les remuneracions del personal del Patronat, seran les que constin a la plantilla que aprovi el Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia a proposta del Consell d’Administració.

Article 20

El personal del Patronat estarà integrat pels funcionaris municipals que siguin adscrits al Patronat, els quals restaran en la situació administrativa que correspongui d’acord amb la normativa sobre funció pública, i pel personal laboral que contracti el mateix Patronat, previst també a la seva plantilla, sense que això confereixi a aquests darrers cap dret per adquirir la condició de funcionaris municipals.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Article 21

1. Constitueix el patrimoni del Patronat el conjunt de béns i drets de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol legítim.

2. Els béns que li adscrigui en ús l’Ajuntament no s’integren al patrimoni del Patronat i conserven la seva qualificació jurídica originària. El Patronat en tindrà les facultats de conservació i utilització per a les activitats motivadores de l’adscripció.

Article 22

El Patronat comptarà amb els recursos econòmics següents:

1) Aportacions i subvencions de l’Ajuntament.

2) Productes i rendiment del seu propi patrimoni.

3) Rendiments de les seves activitats.

4) Donatius, auxilis i subvencions.

5) Crèdits, préstecs i aportacions obtinguts de persones públiques i privades.

6) Qualsevol altres que tinguin una procedència legalment establerta.

Article 23

Anualment el Consell d’Administració aprovarà inicialment el pressupost del Patronat, sobre la base de l’avantprojecte preparat pel director, i l’elevarà a l’Ajuntament per a l’aprovació del Ple municipal, integrat en el pressupost general de la Corporació.

Article 24

1. La comptabilitat i el control econòmic, financer i pressupostari del Patronat seran duts per l’interventor de l’Ajuntament o el funcionari en qui delegui.

2. Les funcions de tresoreria del Patronat seran realitzades pel tresorer de l’Ajuntament o el funcionari en qui delegui.

Article 25

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural. Cada any el Consell d’Administració formularà una memòria d’activitats, el balanç i el compte de liquidació del pressupost de l’exercici, i els elevarà al Ple de l’Ajuntament.

CAPÍTOL V. FACULTATS DE TUTELA DE L’AJUNTAMENT

Article 26

1. Correspon al Ple de l’Ajuntament:

1) Aprovar el contracte programa del Patronat i les seves revisions.

2) Aprovar el pressupost del Patronat i les seves modificacions.

3) Aprovar els comptes del Patronat, les liquidacions pressupostàries i les memòries de gestió.

4) Aprovar les plantilles de personal, el catàleg o la relació de llocs de treball i les normes generals de remuneració i contractació de personal.

5) Autoritzar la concertació d’operacions de crèdit.

6) Autoritzar l’alienació o gravamen de béns immobles que formen part del patrimoni del Patronat.

7) Aprovar la modificació dels presents Estatuts.

8) Resoldre els recursos ordinaris que es puguin interposar contra els actes i les disposicions del Patronat.

9) Resoldre l’aixecament o la confirmació definitiva dels actes de suspensió d’acords o resolucions del Patronat dictats per l’alcaldia.

10) Nomenar i cessar el director per una majoria qualificada de 2/3.

2. Correspon a l’alcalde:

1) Conèixer l’ordre del dia i els acords adoptats en qualsevol sessió del Consell d’Administració.

2) Sol•licitar dels òrgans del Patronat qualsevol informe o documentació.

3) Ordenar les inspeccions que s’estimin necessàries.

4) Suspendre els acords del Consell d’Administració i les resolucions de la Presidència o l’actuació de la Direcció quan estimi que s’excedeixen de llurs competències, que són contraris als interessos generals de l’Ajuntament o als propis del Patronat o que constitueixen qualsevol infracció de l’ordenament jurídic. Aquesta facultat de suspensió es podrà exercitar durant el mes subsegüent al de la recepció dels acords o resolucions de què es tracti. De la resolució de suspensió es donarà compte al Ple, que podrà deixar-la sense efectes o anul•lar els actes suspesos si es confirma la concurrència de les circumstàncies motivadores de la suspensió.

CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I EXTINCIÓ

Article 27

Aquests Estatuts es podran modificar per l’acord del Ple de l’Ajuntament, seguint el mateix procediment que per a la seva aprovació. El Consell d’Administració del Patronat podrà sol•licitar-ne la modificació al Ple de l’Ajuntament.


Article 28

El Patronat s’extingirà per les causes que preveu l’article 208 del ROAS.

Article 29

L’extinció del Patronat comporta que els béns, els drets i les obligacions s’incorporen al patrimoni de l’Ajuntament, el qual el succeeix universalment.

Tramitació:
Òrgan i data d’aprovació inicial: Ple Municipal de 28 d’abril de 2009.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), número 114, de data 13 de maig de 2009, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), número 5383, de data 20 de maig de 2009 i al Diari "El Punt" de data 15 de maig de 2009.
Publicació text íntegre: BOPB núm. 167 de data 14 de juliol de 2009.
Data d’entrada en vigor: 15 dies hàbils després d’aquesta publicació

Pujar al principi de la pÓgina