Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Intervals de nuvolositat amb pluja 27ºC|16ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Reglament d'ús de les sales del Casal d'Entitats

Article 1. CONCEPTE, OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

El municipi de Sant Sadurní d'Anoia disposa d'una gran xarxa associativa vinculada als afers quotidians de la vila i dels seus vilatans. El foment de les pràctiques participatives i la voluntat de treballar per a la
ciutadania és el gran esforç realitzat per les entitats i associacions de la nostra vila en el seu dia a dia i és important treballar per facilitar la seva tasca.
L'objecte d'aquesta normativa és la regulació de l'ús de les sales de l'equipament municipal “Casal d'Entitats” de Sant Sadurní d'Anoia.
El Casal d'Entitats és un equipament municipal que depèn de la Regidoria de Cultura, on s'ofereix informació, serveis i suport a les entitats, associacions i col·lectius posant al seu abast espais de gestió i de
reunió, material de préstec i serveis d'infraestructura: fax, ordinadors, bústies, connexió a Internet, fotocopiadora, i també hi poden trobar un conjunt d'espais on es poden dur a terme la gestió i desenvolupament dels seus projectes.

Article 2. GESTIÓ I CONTROL PÚBLIC DE L'EQUIPAMENT
El control de l'ús, conservació i manteniment del Casal d'Entitats correspon a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.

Article 3. ESTRUCTURA DELS ESPAIS I EL SEUS USOS GENERALS
Els usuaris podran utilitzar els espais següents del Casal d’Entitats:
• Recepció: situada a l'entrada del Casal d'Entitats per tal de fer el seguiment i controlar l'assistència.
En aquest punt s'hi troba el conserge i és on totes les entitats fan les seves consultes i són derivades en funció de les seves demandes. A la recepció es gestiona el correu ordinari de les entitats i es distribueixen les seves bústies, i és on hi ha el servei de fotocopiadora.
• Despatxos: tenen una capacitat cada un d'entre 10 i 15 persones, i són compartits entre diverses entitats.
• Aules: situades al segon pis. La seva capacitat és entre 25 i 30 persones aproximadament.
• Sala d’actes: situada a l'entresòl de l'edifici. Té una capacitat de 100 persones.
• Magatzem: són un total de 9, i estan situats al soterrani de l'edifici, i s'utilitzen per guardar material de les entitats.
• Terrassa: és un espai que separa els dos edificis que formen el Casal d'Entitats. S'utilitza per a fer-hi algunes presentacions o reunions durant les èpoques de bon temps.
• Bústia: Les entitats, associacions o col·lectius que tinguin com a seu social o despatx assignat habitualment al Casal d'Entitats, podran sol·licitar tenir una bústia per al correu. Les que no tinguin seu social ni despatx assignat, també la podran demanar però dependrà de les bústies que hi hagi disponibles, i seguint un rigorós ordre de demanda.
Si a les bústies s'acumulés el correu per causa de deixadesa o oblit, la Regidoria de Cultura podrà retirar-lo i/o atorgar aquesta bústia a una altra entitat en llista d'espera.

L’ús del Casal d’Entitats estarà obert a les entitats, associacions o col·lectius i a persones físiques i jurídiques que tenen la seva seu al Casal o a Sant Sadurní, per desenvolupar activitats formatives, culturals,
recreatives, socials, polítiques, sindicals o de qualsevol altre tipus que siguin d’interès social o cultural. No s'acceptaran sol·licituds per part de cap usuari o entitat per dur a terme cap tipus d'activitat física i
esportiva posteriorment a l'aprovació de la modificació d'aquest reglament.Al Casal d’Entitats es podran dur a terme aquelles activitats que siguin d’interès social i cultural, lúdic, docent, és a dir, aquelles que són d’interès per una majoria de la població o quan la seva aportació a la col·lectivitat tingui una forta càrrega educativa en sentit ampli, i que no discrimini per raons de raça, sexe o procedència social.

Les activitats que s’organitzin al Casal d’Entitats s'hauran d'acollir a les condicions tècniques i estructurals que permetin fer-les amb garantia i un mínim de qualitat.
El Casal té un espai destinat a bar (màquines de begudes i cafès). Fora d’aquest espai no es podrà menjar ni beure, excepte en els casos justificats i que s’autoritzi des de la Direcció del Casal.

Es pot distingir segons el TIPUS D'ÚS del Casal d’Entitats les categories següents:.
ÚS PUNTUAL. És quan es refereix a l’ús d’un sol dia per fer un únic acte o activitat.
ÚS PERMANENT. S’entendrà per ús permanent el que es refereix a l’ús d’un despatx o altres espais per tal d’ubicar-hi la seu de l’entitat o associació, i/o per dur-hi a terme alguna activitat.
I segons els TIPUS D'USUARIS podem distingir entre:
ÚS ASSOCIATIU. quan es refereix a l’ús dels espais del casal per part d'una entitat, una associació o una col·lectiu de persones.
ÚS COMERCIAL. S’entendrà per ús comercial el lloguer d'un espai per part d'un particular o una empresa, pagant la corresponent taxa municipal.

Article 4. DATES I HORARIS D'OBERTURA

L’horari del Casal d’Entitats s’adaptarà a les necessitats de les entitats sempre que això sigui possible de dilluns a divendres. En dissabtes i festius l’obertura del Casal estarà condicionada a la petició expressa dels locals, amb una antelació mínima de 15 dies a la data d’us.
Les entitats podran disposar, si ho sol·liciten justificadament, i prèvia autorització de la Regidoria de Cultura, d'una tarja programada que els permetrà l'entrada sense necessitat de que hi hagi personal de l'Ajuntament.

Article 5. UTILITZACIÓ GENERAL DE LES SALES I AUTORITZACIONS D'ÚS
Per tal de poder fer ús del Casal d’Entitats s’haurà de tenir autorització i pagar la taxa corresponent, quan s'escaigui. Es permetrà l’ús del Casal a la iniciativa mercantil.
Per fer valoracions periòdicament de les necessitats del Casal es convocarà un cop l’any totes les entitats que hagin fet ús del Casal.
No es permet l'entrada d'animals a l'interior de l'equipament, a excepció dels gossos guia per a invidents.
Es prohibeix la venda de begudes alcohòliques, així com el consum i venda de substàncies il·legals. En aquest últim cas, serà d'aplicació el codi penal vigent.
L'accés al Casal d'Entitats podran efectuar-se sense cap mena de discriminació per raó de sexe, raça, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal i/o social. No obstant això, hi haurà uns criteris de
priorització que es regularà més endavant, i en tot cas, els usuaris hauran de respectar les normes de règim intern establertes en aquest Reglament, i satisfer si s'escau, les taxes corresponents regulades a les Ordenances Fiscals vigents.

Els criteris de priorització d'activitats, respecte a les sol·licituds presentades, seran els següents per aquest ordre:
1.- Activitats organitzades pels serveis de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
2.- Entitats
3.- Particulars

Si coincidissin dues personalitats del mateix criteri, per a la mateixa sala, mateix dia i hora, es decidirà qui té prioritat a través de la direcció del Casal, per ordre d'entrada, o valorant si algun dels dos actes pot
prescindir de la sala i utilitzar una altra disponible, o proporcionar-los lloc en un altre equipament municipal.

Article 6. RESPONSABILITAT DELS USUÀRIS PER A L'ÚS DE LES INSTAL.LACIONS
Els usuaris i/o les entitats seran responsables en cas d'accidents o desperfectes derivats de l'incompliment per part seva de la present normativa, de les condicions de l'autorització, d'un compliment negligent de
l'usuari o un mal ús de les instal·lacions.
Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes a l'equipament en serà directament responsable. Si es tracta d'un acte organitzat per una persona o entitat diferent de l'Ajuntament, l'organitzador serà responsable
solidari amb l'usuari que ha causat el desperfecte. En tots dos casos, s'haurà de fer càrrec de les despeses que s'originin.
Cada usuari o entitat serà l'únic responsable dels objectes dipositats en qualsevol espai de l'equipament.
En cap cas es podran fer activitats que puguin deteriorar l'equipament, impliquin despeses extraordinàries o siguin contràries a drets constitucionalment protegits o puguin ocasionar un demèrit al prestigi de l'equipament.
L’autorització per a l’ús d’un espai sempre es referirà a aquest espai, no a l’activitat que es realitzi, la responsable de la qual serà la persona, entitat, col·lectiu o grup que l’organitzi.

Article 7. SOL.LICITUDS D'ÚS DEL CASAL D'ENTITATS
Aquelles entitats, grups, associacions o persones físiques o jurídiques interessades a l'ús d'un espai del Casal d'Entitats, hauran d'emplenar una sol·licitud amb el model estàndard que a tal efecte ha elaborat la
Regidoria de Cultura, i la qual es distingeix entre ús per acte fix o per acte puntual, i les quals s'adjunten com a annex I al present Reglament.
A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la programació de les activitats, amb especificació de dates, horaris, instal·lacions que se sol·liciten, nombre previst de participants i difusió que es donarà de l’activitat.
El termini per contestar les sol·licituds serà de 10 dies naturals, a comptar des de la presentació de la sol·licitud, ja sigui per escrit, personalment, per mail o telefònicament. En cas de silenci, les peticions
s'entendran desestimades.
Quan el peticionari sigui menor de 18 anys la petició l’haurà de fer els pares o el tutor.
Per fer exposicions, s’haurà de presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de 30 dies a la data d’ús. Amb el fi d’agilitar els tràmits necessaris, sempre que hi hagi canvis en les dates i horaris, el sol.licitant ho haurà de notificar per escrit a la Regidoria.

Article 8. NORMES ESPECÍFIQUES PER ESPAIS
No es podran fer festes particulars, ni de l’entitat, associació o col·lectiu al Casal d'Entitats, ni accedir-hi amb menjar ni begudes, excepte si es tracta d’un acte singular i amb l’autorització prèvia de la Regidoria de Cultura. Si l’entitat, associació o col·lectiu que disposa d’un espai per un ús permanent no compleix els horaris els dies assenyalats durant un període de temps superior a dos mesos, sense una causa justificada i aprovada per la Regidoria, aquesta tindrà la facultat de donar-la de baixa i oferir l'espai a una altra entitat, associació o col·lectiu que ho demani.

Les entitats, col·lectius o grups no podran per ells mateixos cedir, traspassar o llogar a tercers l’espai cedit.
Tots els espais hauran de deixar-se tal com s’han trobat, tant pel que fa a l’estat com del material utilitzat. En cas que la neteja derivada de l’acte sigui extraordinària, se n’haurà de fer responsable l’entitat.
No es podrà fumar en tot el Casal d'Entitats.

AULES
Les aules es deixaran als diferents serveis de l’Ajuntament i a totes aquelles entitats, associacions o col·lectius que ho demanin.

SALA D’ACTES
L’ús de la sala d’actes per fer-hi exposicions quedarà restringit a les necessitats d’us de la sala. Es reserven les dates de Fires i Festes per a ús d’exposicions. Per reservar la sala d’actes per exposició s’haurà de
presentar la sol·licitud a la Regidoria amb una antelació mínima de 30 dies a la data d’ús S’hi podrà exposar tot allò que permetin les condicions tècniques de la sala i sempre que el material exposat sigui d’interès
social i cultural, i no entorpeixi el funcionament de les activitats programades i autoritzades a la sala d'actes.
El sol·licitant s’haurà de fer càrrec de la vigilància i de les despeses que comporti l’exposició.
L’Ajuntament no es farà responsable dels desperfectes que pugui patir l’exposició.

DESPATXOS
Els despatxos s’utilitzaran per a reunions i sessions de treball de l’Ajuntament i de les entitats, col·lectius i associacions. En tot cas els usos descrits per l’entitat hauran de ser verificats i aprovats per la Regidoria de Cultura.
Per tenir accés als despatxos caldrà haver emplenat adequadament el full de sol·licitud d’ús que facilitarà la Regidoria de Cultura
Podran tenir un despatx fix compartit totes aquelles entitats, associacions o col·lectius que ho demanin, sempre que n’hi hagi de disponibles.
El repartiment dels despatxos fixos compartits es farà des de la Regidoria de Cultura i tindrà una validesa d’un any natural (de gener a desembre).
Si es donés el cas que diverses entitats coincidissin el mateix dia i hora per a les reunions i per motius de capacitat no es pogués donar servei a totes les entitats que ho han demanat, s’establirà per rigorós ordre de demanda, en funció de la disponibilitat del despatx fix.
Les entitats, associacions o col·lectius no podran utilitzar els despatxos fixos compartits com a oficina d’atenció continuada.
Entre totes les entitats, associacions o col·lectius, només podran disposar del despatx fix compartit un temps limitat al 25% de l’horari d’obertura del casal. S’hauran d’adequar als usos que estableix aquest reglament.
Durant l’últim trimestre de l’any es lliurarà a les entitats, associacions o col·lectius una fitxa en la qual podran canviar o confirmar per a l’any vinent les seves necessitats referents al despatx fix compartit.

BÚSTIES
Podran tenir bústies al Casal d’Entitats totes aquelles entitats, associacions o col·lectius que tinguin el Casal d’Entitats com a seu social o despatx assignat habitualment i en facin la sol·licitud.
Les entitats, associacions o col·lectius que no tinguin com a seu social el Casal d’Entitats ni despatx assignat podran demanar tenir bústia, però dependrà de les que hi hagi disponibles, i seguint un rigorós
ordre de demanda.
Si a les bústies de les entitats, associacions o col·lectius s’acumulés el correu per causes d’oblit o deixadesa, la Regidoria de Cultura podrà retirar-lo i/o atorgar aquesta bústia a una altra entitat, associació o
col·lectiu en llista d’espera.

MAGATZEM
Les entitats podran disposar de l’espai de magatzem, que podrà ser també compartit. La petició s’ha de fer a la Regidoria de Cultura, indicant les necessitats d’espai i el material existent. La Regidoria valorarà en tots els casos aquestes peticions i la necessitat de prestar aquest servei No es podrà emmagatzemar cap mena de material perillós, com ara pirotècnia, així com tampoc aliments. En cas de guardar algun material als espais cedits, aquest no estarà cobert per l’assegurança municipal, ni l’Ajuntament es farà càrrec dels possibles desperfectes o robatoris.

La Regidoria expressarà les condicions d’ús i les responsabilitats de les pèrdues, en un document de responsabilitats signats per ambdues parts.

INSTAL·LACIONS I ALTRES INFRAESTRUCTURES SUSCEPTIBLES D’UTILITZACIÓ
Les entitats sense ànim de lucre podran fer un nombre determinat de fotocòpies, prèvia autorització de la Regidoria de Cultura, qui decidirà en cada cas quin nombre de fotocòpies s'autoritza.
El telèfon i el fax són per a ús intern de la Regidoria i per gestions municipals. No obstant això, i en casos excepcionals, la direcció del Casal podrà autoritzar les entitats a utilitzar-los.
Les entitats podran fer servir els ordinadors, escànner, al lloc que estan ubicats prèvia demanda a la direcció del Casal.
Les entitats i col·lectius podran fer servir, prèvia sol·licitud a la direcció del Casal, l’espai destinat a les entitats del tauler informatiu i no es podrà utilitzar el tauler informatiu per a assumptes privats.
Es podrà fer ús de l’equip de música, l’equip de veus, de TV i vídeo i de projecció, prèvia sol·licitud i per rigorós ordre cronològic. En cap cas els equips podran sortir de les dependències del Casal.
Aquests serveis estaran a disposició de les entitats, associacions o col·lectius que hauran d’assumir el material fungible. El manteniment anirà a càrrec de l’Ajuntament; tot i així, s’establiran sistemes de control 
per a un ús correcte dels serveis. Quan es demanin aquests serveis serà necessari que l’entitat informi dels motius d’aquests usos, per poder fer el seguiment estadístic que el Casal d’Entitats exigeix.

Article 9. DRETS I DEURES DELS USUARIS DEL CASAL

DRETS:
– Fer ús dels espais d'acord amb l'autorització atorgada.
– Comptar amb el suport municipal davant d'incidències que puguin alterar el desenvolupament normal de les activitats. Si l'activitat requereix vigilància privada, aquesta anirà a càrrec de l'entitat que organitza l'acte o activitat.
– A ser tractats amb educació, amabilitat, professionalitat i respecte per tot el personal que presta servei al Casal d'Entitats.
– Disposar del material tècnic fix que disposa el Casal, com ordinadors, fotocopiadora, projector, etc. i d'altre material de préstec que es pot distribuir en qualsevol dels espais i que requereixin per a la seva activitat.

DEURES:
– Efectuar el pagament de les taxes que corresponguin, quan escaigui, en les condicions establertes a l'ordenança fiscal.
– Acceptar les normes generals d'utilització de l'equipament i les obligacions que es derivin d'aquesta normativa. El seu desconeixement no n'eximeix del seu compliment.
– Designar un únic interlocutor responsable per tractar tots els aspectes relacionats amb l'ús de l'equipament.
– Respectar l'aforament màxim establert per cada espai.
– Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en l'autorització concedida i amb la periodicitat especificada.
– Respectar i tenir cura del mobiliari i el material, i comunicar al personal del Casal d'Entitats qualsevol desperfecte o anomalia que s'hagi detectat durant el seu ús.
– L'espai haurà de deixar-se tal i com s'ha cedit, tant pel que fa a l'estat de la sala com del material usat. En cas que la neteja derivada de l'acte sigui extraordinària, se n'haurà de fer responsable l'entitat.
– Responsabilitzar-se de qualsevol dany, accident o similar que succeeixin als participants de l'activitat que organitza durant el desenvolupament de la mateixa. Per aquest motiu, haurà de tenir vigent la pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixin els danys i perjudicis que es puguin ocasionar, tant als participants, com al personal organitzador o membres de de l'organització, com l'Ajuntament de Sant Sadurní o a tercers.
– En els casos que l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia col·labori amb una entitat, aquests faran constar en la seva publicitat el logo de l'Ajuntament com a col·laborador.
– Tractar amb educació, amabilitat, professionalitat i respecte per tot el personal que presta servei al Casal d'Entitats.

Article 10. PROHIBICIÓ, SUSPENSIÓ O ANUL·LACIÓ DE LES ACTIVITATS
Seran susceptibles de prohibició o suspensió de les activitats:
a) Si s'infringeixen les normes contingudes en aquest Reglament
b) Si no s'ha obtingut l'autorització per part de la direcció del Casal d'Entitats
c) Si es considera que l'activitat s'aparta de les característiques que en van determinar la seva autorització
d) Si les activitats causen deteriorament de les instal·lacions i equipaments continguts al Casal
e) Si l'entitat, associació o col·lectiu que disposa d'un despatx fixe compartit, i durant un període de temps superior a 2 mesos, sense causa justificada, no ha utilitzat l'espai acordat, i en conseqüència es cedirà a
una altra entitat interessada.
La Regidoria de Cultura té, en tot moment, la facultat d'anul·lar la pràctica de l'activitat, per causes justificades o d'urgència.

Article 11. CAUSES D'EXTINCIÓ O DENEGACIÓ DE LES AUTORITZACIONS D'ÚS
Seran causes d'extinció o denegació de les autoritzacions, les següents:
– Per mutu acord entre les parts
– Per acabar el seu termini de durada inicial
– Per desistiment o renuncia del sol·licitant
– Per incompliment de l'entitat, grup o associació dels seus deures
– Per incompliment d'aquest reglament d'ús del casal d'entitats.
– Per dissolució de l'entitat

Article 12. RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions que puguin cometre els usuaris del Casal d'Entitats, es classificaran en lleus, greus i molt greus.

Seran infraccions lleus:
– La lleugera incorrecció amb el personal de l'Ajuntament
– La forma descurada o deixadesa en la conservació del material o de les instal·lacions del Casal
– L'incompliment lleu de les normes de règim intern de les instal·lacions
– La resta d'infraccions derivades de la normativa i que no es considerin greus ni molt greus

Seran infraccions greus:
– L'incompliment d'ordres o instruccions que vinguin del personal municipal, sempre que no siguin constitutives de falta molt greu
– Els actes notoris que atemptin contra el decoro públic o la dignitat en l'interior de les instal·lacions
– La reincidència en la comissió de faltes lleus
– Manca de pagament de les taxes establertes

Seran infraccions molt greus:
– Els danys produïts amb dol o imprudència que s'originin al patrimoni municipal
– No respectar reiteradament i amb notori abús les advertències o amonestacions que s'efectuïn pel personal encarregat de la instal·lació o per la mateixa administració municipal.
– El comportament antisocial ostensible
– La reincidència en la comissió de faltes greus
– Consum de begudes alcohòliques
– Fumar o consumir substàncies estupefaents
– Agredir física i/o verbalment a qualsevol usuari o personal de l'Ajuntament
– No respectar les condicions essencials del present Reglament o de la normativa d'aplicació a l'activitat concreta
Instruït el corresponent expedient, d'acord amb el procediment establert en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació dels àmbits de competència de la Generalitat, en el que es determini la comissió d'alguna de les infraccions establertes anteriorment es podran imposar les següents sancions:

Per infraccions lleus:
– Amonestació per escrit
– Inhabilitació de fins a 1 mes per a l'ús de qualsevol sala del Casal d'Entitats

Per infraccions greus:
– Inhabilitació per a ús de qualsevol sala del Casal d'Entitats per un període de temps de 6 mesos fins a 1 any.

Per infraccions molt greus:
– Inhabilitació a perpetuïtat per a ús del Casal d'Entitats
– Inhabilitació de l'ús del Casal per un període d'1 a 3 anys

En tot cas, la imposició de sancions es farà d'acord amb els criteris de transcendència social, comportament abusiu de l'infractor, quantia global de l'operació que ha estat objecte de la infracció, i quantia del possible benefici il·lícit.

Article 13. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

La facultat d'interpretar aquest Reglament i de resoldre qualsevol qüestió no prevista queda reservada expressament a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i més concretament a la Regidoria de Cultura,
Les relacions originades per l'aplicació d'aquest Reglament tindran, en tot cas, caràcter administratiu i són subjectes a la jurisdicció administrativa essent competents els tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol litigi que pugui sorgir.

Disposició Final. ENTRADA EN VIGOR
El present Reglament no entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament, fins que no s'hagi publicat el text íntegrament en el BOPB i hagi transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, que és de 15 dies hàbils.

ANNEX I

Tramitació:
Òrgan i data d'aprovació inicial: Ple Municipal en sessió ordinària del 19 de desembre de 2012.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 21 de gener de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6293 del 15 de gener de 2013 i a El Punt del 16 de gener de
2013.
Publicació text íntegre: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 13 de gener de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6342 del 25 de març de 2013.
Data d'entrada en vigor: 15 dies hàbils després de la publicació del text íntegre al BOPB.