Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Intervals de nuvolositat amb pluja escasa32ºC-16ºC
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
Reglament d'activitats de lleure i esbarjo del Casal d'Estiu

Article 1.-Objecte del Reglament 
És l’objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei públic d’activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia, destinats a activitats educatives i d’oci en el temps lliure dels menors de 18 anys regulades en el Decret 137/2003 de 10 de juny, com a casal d’estiu i activitats similars que organitzi l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. 

Article 2.- Competència per a l’exercici de l’activitat 
Les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia és assumida per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en virtut de les competències que defineix l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i l’article 66 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Article 3.- Règim de prestació del servei 
El servei municipal d’activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia es prestarà per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en règim de lliure concurrència i sota qualsevol de les formes de gestió que determina el Reglament d’Obres i serveis dels ens locals. 

Article 4.- Prestacions del servei 
Les prestacions que es donaran per mitjà del servei són les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia, com ara el casal d’estiu que consisteix en activitats educatives de lleure per nens/es que poden estar compresos entre les edats de 3 a 16 anys que permetin gaudir de les vacances escolars en un entorn proper i conegut ampliant el seu marc de relacions i formant-se com a persones. En tot cas, aquestes edats es concretaran en l’organització del casal d’estiu que l’Ajuntament decideixi establir anualment. 
Es realitzen activitats diverses de lleure, excursions, sortides, tallers,... en uns dies i un horari establert de conformitat amb la normativa aplicable i amb les determinacions que en cada cas s’especifiquin. 

Article 5.- Accés al servei municipal 
Per tal d’accedir a les prestacions indicades a l’article anterior caldrà complir el requisits següents: 

a) Tenir residència al municipi de Sant Sadurní d’Anoia. Per entendre que el nen/a té residència a Sant Sadurní d’Anoia cal que estigui empadronat juntament amb la persona que en tingui la guarda legal. Si l’adreça familiar indicada en el full d’inscripció coincideix amb la indicada en el DNI es considera demostrada la residència. Excepcionalment, es podran admetre nens/es d’altres municipis, sempre i quan quedin vacants després d’haver inscrit els nens/es de Sant Sadurní d’Anoia que hagin formulat la seva sol·licitud. 

b) La inscripció dels nens/es es realitzarà durant les dates que es fixin i en el lloc que es determini amb aquesta finalitat. 

c) Els documents que caldrà aportar per fer la inscripció es determinaran anualment per part de l’Ajuntament de Sant Sadurni d’Anoia. 

d) Efectuar la inscripció i el pagament en la forma i en el termini que s’estableixi. Finalitzat el termini, si alguna de les persones que ha efectuat la inscripció no ha fet el pagament i/o no ha portat tota la documentació necessària, la seva plaça s’oferirà a la següent persona de la llista d’espera establerta. 

e) Efectuar el pagament de les tarifes establertes pels preus públics per a la utilització dels serveis. 

f) El nombre de places podrà ser limitat i s’adjudicaran per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds o, si és el cas, d’acord amb el barem de puntuació aprovat anualment per l’Ajuntament. 

g) En cas de produir-se una baixa un cop finalitzat el període d’inscripcions en l’activitat o bé sol·licitar-se la devolució de part de l’import satisfet per l’usuari per la no utilització o aprofitament de part de les activitats que ofereix el casal d’estiu, els usuaris hauran d’expresar aquesta circumstància mitjançant la presentació d’una instància dirigida al Servei de Joventut l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia . 

En el moment de rebre la instància es valorarà la possibilitat d’efectuar la devolució dels diners lliurats pels interessats en concepte de pagament de les tarifes establertes pels preus públics per a la utilització dels serveis, tenint en compte els següents aspectes: 

- Es retornarà el 100% de l’import d’inscripció abans de l’inici de les activitats, prèvia justificació raonada de la impossibilitat de la utilització dels serveis. 

- Un cop iniciades les activitats, efectuat el pagament del servei, no es retornarà cap import als interessats. No obstant, en cas de malaltia, accident o per motius de força major en el que es vegi implicat un usuari que impossibiliti la seva assistència a les activitats del casal, el departament de joventut de l’Ajuntament, valorarà i decidirà la possibilitat de retornar el pagament efectuat i en quina quantitat, prèvia exposició dels motius i acreditació, per part de l’usuari, de l’origen de la baixa 

- Si un usuari no realitza l’activitat de colònies o qualsevol altra activitat inclosa en el servei del casal d’estiu no tindrà dret a cap retorn econòmic. 

- Si un usuari, inscrit al servei de menjador de manera permanent o per dies puntuals, renuncia a l’ús del servei un cop inscrit, no li serà retornat el pagament realitzat. 

h) La inscripció comporta la declaració de coneixement i sotmetiment a la normativa del present Reglament. 

Article 6.- Àmbit físic de prestació del servei i règim horari 
El servei de casal per nens i joves es prestarà indistintament a l’edifici i instal·lacions que determini l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en funció del nombre total d’inscripcions. 

L’activitat principal de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia es farà de dilluns a divendres, al matí i a la tarda, entre les dates i horaris que s’estableixin per l’etapa vacacional. Els espais i horaris podran ser modificats per l’Ajuntament de Sant Sadurni d’Anoia, en funció de les necessitats educatives i de disposicions normatives, amb un informe del servei corresponent, i la comunicació de l’acord escaient als interessats. 

Article 7.- Obligacions dels usuaris 
Seran obligacions dels usuaris, entenent-se com a usuaris, tant els majors d’edat que tenen sota la seva potestat o tutela els infants, com els propis joves o nens que directament utilitzin el servei, les següents: 

a) Respectar les normes que s’estableixin en cada un dels serveis esmentats, en especial les que marca aquest Reglament regulador del servei. 

b) Respectar les normes de comportament i civisme que garanteixin l’exercici de les activitats amb plena normalitat. 

c) Respectar les indicacions rebudes del personal adscrit a les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia, en especial en relació al seu funcionament i al comportament vers la resta d’usuaris i els professionals que atenen el servei, tenint en compte que, per la mateixa naturalesa del servei, els receptors finals de les activitats són els infants menors d’edat. 

d) Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris. 

e) Abonar les tarifes establertes per cadascun dels serveis. 

f) Tenir cura de les instal·lacions i del material pedagògic. 

g) Mantenir, en tot moment, la higiene adequada dels seus respectius nens i nenes. 

h) No portar els menors a l’activitat en cas que pateixin malalties contagioses. 

i) Respectar els horaris de funcionament del casal d’estiu atenent les següents indicacions: 

- Si el nen/a s’incorpora un cop començada l’activitat, i aquesta no es fa al lloc habitual, s’haurà de traslladar fins al lloc que indiquin els responsables del servei. 

-Si es recull el nen/a abans de l’hora de finalitzar les activitats del casal, s’haurà de recollir al lloc que indiquin els responsables del servei. 

- Si per motiu desconegut es produeix un retard a l’hora de recollir el/la nen/a, un dels monitors vetllarà per la seva seguretat. Passats vint minuts els guardadors del/a nen/a hauran de posar-se en contacte amb l’Ajuntament i els indicaran en quin lloc han d’anar a buscar el nen/a. Si aquesta actitud es repeteix sovint, se citarà els pares a una reunió, per a determinar les mesures a emprendre, podent-se aplicar les mesures previstes a l’article 9 del present Reglament. 

Article 8.- Drets de l’usuari 
Són drets dels l’usuaris , entenent-se com a usuaris, tant els majors d’edat que tenen sota la seva potestat o tutela els infants, com els propis joves o nens que directament utilitzin el servei, els següents: 

a) Rebre correctament i contínuament el servei. 

b) Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques. 

d) Comptar amb l’atenció de professionals preparats per prestar el servei. 

e) Tenir la informació necessària sobre el funcionament del servei. 

Article 9.- Incompliment de les obligacions per part dels usuaris 
En cas que l’usuari incompleixi reiteradament les seves obligacions, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, previ informe de la direcció de les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia i audiència de l’interessat, podrà autoritzar la suspensió del dret d’entrada a les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia i/o la resta de serveis complementaris pel període de temps que s’acordi. 

En el supòsit que l’incompliment d’aquestes obligacions sigui motivat per la manca de respecte de les normes de comportament i civisme que garanteixen l’exercici de les activitats amb plena normalitat, a més d’aplicar-se el paràgraf anterior, el nen i els seus guardadors legals hauran de fer-se càrrec dels desperfectes ocasionats. 

Article 10.- Personal 
Pel que fa al personal dels serveis, hauran de complir tots els requisits que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys o, en el seu cas, la prevista en la normativa vigent en cada cas. En tot cas: 

a) Les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia hauran de disposar d’un projecte educatiu amb els objectius generals i específics per cada edat i un pla d’activitats, que es fonamentin en una visió global, pluralista i integradora, i que parteixi de la realitat concreta cultural i social en la qual s’ha d’ubicar. Serà redactat anualment per l’adjudicatari. 

b) Cada any s’adaptarà l’organització de les activitats, el personal i els horaris d’acord amb les necessitats del servei. 

c) El responsable municipal del Casal o activitats d’aquest tipus ha d’especificar el seu plantejament respecte al tractament dels infants participants i també ha d’indicar, amb la màxima concreció, el model d’atenció als nens/es amb necessitats educatives especials. 

Article 11.- Obligacions de la prestació. 
I.- Abans de l’inici de l’activitat, sigui quin sigui el sistema de prestació del servei el contractista del mateix haurà de complir els següents requisits: 

a) Complir la normativa continguda en el Decret 137/2003, de 10 de juny (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11/6/2003), de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, i altra normativa aplicable al servei adjudicat. 

b) Incorporació a l’expedient d’organització del casal d’estiu anual corresponent, en els terminis que s’estableixin, de la documentació següent: 

1. Proposta del recull de les normes d’ordre, seguretat i higiene que regiularan l’activitat. 

2. Proposta de programació general i del programa detallat de l’activitat amb indicació dels objectius i dels horaris, així com l’organització general dels espais i del personal, i la seva distribució horària. 

3. Proposta de la regulació de l’atenció i informació de pares i tutors. 

4. Llistat alfabètic, amb les adreces i el telèfons de totes les persones assistents a l’activitat: infants, joves, membres de l’equip de dirigents i personal de suport. 

5. Una vegada acabades les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurní d’Anoia s’haurà de presentar una memòria valorada de l’activitat duta a terme. 

c) Notificar, a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, la realització de les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurni d’Anoia abans de l’inici de l’activitat i comunicar les possibles modificacions que s’hagin produït després de la notificació i abans de l’inici de l’activitat. 

d) Contractar una assegurança d’accidents personals i de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Sant Sadurni d’Anoia, amb les cobertures que marca el Decret 137/2003, de 10 de juny. 

e) Garantir l’execució del programa de l’activitat. 

f) Vetllar perquè les activitats es desenvolupin amb les necessàries condicions de seguretat, sanitàries i d’higiene. 

g) Procurar que les persones assistents respectin les propietats, les instal·lacions i el medi natural del lloc on es realitzi l’activitat, i establir controls suficients per tal d’evitar qualsevol risc en les persones i en els béns. 

h) Garantir el coneixement, per part dels assistents a l’activitat, del pla d’emergència establert a l’efecte. 

i) Fer complir les normes vigents de prevenció en matèria de begudes alcohòliques itabac, i qualsevol altra substància que pugui generar dependència. 

II.- Per a la realització de l’activitat, sigui quin sigui el sistema de prestació del servei, el contractista del mateix haurà de complir els següents requisits: 

a) Tenir, durant la realització de l’activitat, la documentació següent: 
1. Programa detallat de l’activitat amb indicació dels objectius i horaris. 

2. La corresponent autorització de participació a l’activitat, lliurada per la persona que en tingui la pàtria potestat, de tots els participants menors d’edat. 

3. Fitxa de salut de cadascuna de les persones participants menors d’edat, en la qual constin els possibles impediments físic o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim que s’escaigui, amb indicació d’horaris i quantitat, i qualsevol altra qüestió que es consideri necessària. 

4. Llistat alfabètic, amb les adreces i els telèfons, de totes les persones assistents a l’activitat. 

5. Targeta magnètica d’identificació sanitària o un altre document acreditatiu del dret a la prestació de la sanitat pública o de l’assegurança mèdica privada, si escau, de cadascuna de les persones assistents a l’activitat. 

6. Comprovants fefaents que acreditin la contractació de les cobertures d’assegurances demanades a l’article 5 del Decret 137/2003, durant l’any en curs. 

7. Còpia de l’imprès de la notificació de l’activitat degudament registrada per la Secretaria General de Joventut. 

8. Comprovants dels diplomes i/o la titulació, previstos a l’article 4, apartat 4 del Decret 137/2003, dels directors i de la resta de membres de l’equip dirigent que en tinguin. 

b) El contractista del servei, a més de les clàusules que disposin els corresponents plecs de condicions reguladors de la contractació, haurà de: 

1. Aportar tot el personal necessari per a la realització de l’objecte del contracte establert, d’acord amb les condicions incloses en el plec de condicions del concurs i complint amb el Decret 137/2003, de 10 de juny, i els que, per la normativa, els substitueixin o complementin. El personal aportat dependrà de l’adjudicatari a tots els efectes, sense que entre aquell i l’Ajuntament existeixi cap vincle funcionarial ni laboral. 

2. Aquest personal treballarà a les ordres de l’adjudicatari i segons la seva normativa, el qual vetllarà pel compliment satisfactori de les condicions de la prestació de serveis i del règim laboral aplicable. L’Ajuntament podrà fer la supervisió del personal que consideri convenient. 

3. Informar l’Ajuntament sobre la prestació del servei. A tal objecte atendrà satisfactòriament les demandes d’informació que aquell li formuli. 

4. En tot cas seran d’aplicació totes les condicions i requisits establerts al plec de condicions, a la memòria justificativa, al projecte d’establiment i en aquest reglament. 

Article 12.- Dret supletori 

En tot el que no estigui previst en aquest Reglament, serà d’aplicació supletòria la normativa estatal, autonòmica i local aplicable al servei corresponent. 

Disposició final.- Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sempre que hagi transcorregut el termini que s’indica a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Tramitació:
Òrgan i data d’aprovació inicial: Ple Municipal de 30 de gener de 2007.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), número 35, de data 9 de febrer de 2007 i al Diari Oficial de la generalitat de Catalunya (DOGC), número 4824, de data 19 de febrer de 2007.

Pujar al principi de la pàgina