Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Molt ennuvolat 23ºC|14ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Ordenança del mercat ambulant

CAPITOL I 

Disposicions generals 

Article 1r. Aquesta ordenança regula amb caràcter general les activitats comercials que constitueixen el mercat de venda ambulant de Sant Sadurní d’Anoia que, amb freqüència setmanal, té lloc en les vies públiques municipals especialment habilitades a aquest efecte. 

Art. 2n. La consideració de mercat ambulant objecte d’aquesta Ordenança es defineix com l’agrupació de llocs de venda en la via pública de caràcter periòdic i/o esporàdic, autoritzats per l’Ajuntament per a la venda de mercaderies al públic. 

Art. 3r. La ubicació concreta del mercat ambulant serà definida per la Comissió de govern, si bé es procurarà que el seu perímetre coincideixi amb el considerat com a tradicional a la vila. 

Art. 4t. El mercat ambulant tindrà lloc tots els dijous de l’any, si bé la Comissió de govern podrà variar la data de celebració quan concorreixin causes justificades. 


CAPITOL II 

Atorgament de llicències 

Art. 5è. La distribució, superfície i els criteris d’adjudicació de les parades de venda seran determinats per la Comissió de govern. 

Art. 6è. L’autorització municipal als venedors ambulants en llocs fixos s’estendrà des de la data de concessió de la llicència fins al dia 31 de desembre de cada any, sense que en cap cas procedeixi la renovació tàcita. 

Art. 7è. La no renovació de les llicències implicarà automaticament la seva caducitat i, en conseqüencia, l’Ajuntament podrà adjudicar-la a un nou sollicitant. 

Art. 8è. L’autorització municipal serà personal i intransferible, si bé la Comissió de govern podrà, en casos especials, acordar excepcions a aquesta norma. 

Art. 9è. Les llicències tindran caràctes de a precari i el seu atorgament serà discrecional. 
Per tant, l’Ajuntament podrà en qualsevol moment ordenar l’extinció de l’eficàcia de les llicències, modificant o suprimint parades de venda, sense cap dret a indemnització per part dels seus beneficiaris. 

Art 10è. Els interessats hauran de sollocitar la corresponent llicència mitjançant instància a presentar en el Registre d’entrades de l’Ajuntament. 
Amb les instàncies, els interessats hauran de presentar còpia dels següents documents: 
- Alta de llicència fiscal de l’impost industrial, o en el seu cas, de l’impost industrial, o en el seu cas, de l’impost sobre activitats econòmiques. 
- Acreditació de l’afiliació a la Seguretat Social en règim d’autònoms. 
- Document nacional d’identitat. 
- En el cas de sollicitants extrangers, s’haurà d’acreditar, a més, la possessió dels permisos de residència i treball per compte propi. 
- Dues fotografies tipus carnet. 


CAPITOL III 

Tributs municipals 

Art. 11è. Els tributs municipals per l’exercici de la venda ambulant seran els regulats en la corresponent Ordenança fiscal. 
La Comissió de govern determinarà la freqüencia del període de cobrament dels tributs. 


CAPITOL IV 

Drets i obligacions 
dels venedors ambulant

Art. 12è. Els beneficiaris de les llicències de venda ambulant estan obligats a complir les instruccions organitzatives i de funcionament que els siguin indicades pel personal autoritzat de l’Ajuntament. 

Art. 13è. Les llicències donen dret als seus titulars a la reserva dels llocs de venda determinants per l’Ajuntament. 
En tot cas, les dimensions de les parades estaran compreses entre els 2 i els 8 metres lineals de longitud frontal, si bé la Comissió de govern podrà autoritzar, motivadament, dimensions màximes superiors a les previstes amb caràcter ordinari. 

Art. 14è. Els espais ocupats per les parades no obstaculitzaran les entrades de portals de cases de veïns ni les dels establiments comercials. 
Les mercaderies que per les seves característiques ultrapassin l’espai autoritzat no dificultaran la circulació peatonal. 
No serà autoritzada l’exhibició de mercaderies directament sobre el terra o paviment i la seva alçada respecte del nivell de terra no serà inferior als 80 centímetres. 

Art. 15è. Atès el caràcter tancat del mercat, les parades no ocupades no seran objectes d’adjudicació singular a comerciants no titulars de la llicència. 

Art. 16è. La no ocupació de les parades sense causa justificada durant tres dijous seguits o cinc alterns dintre de cada anualitat podrà donar lloc a l’anullació de la llicèmcia. 

Art. 17è. Les parades de venda de productes alimentaris estaran subjectes als següents requisits especials: 
a) Tot el personal al servei de les parades haurà d’estar en possessió del carnet de manipuladors d’aliments. 
b) No serà autoritzada la venda de productes alimentaris que no compleixin els requisits a què es refereix l’article 7è. de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, de regulació administrativa de determinades estructures comercials i vendes especials. 
c) El mobiliari haurà de tenir superficies llises i els materials hauran de ser resistents, impermeables i de fàcil neteja. Aquest requisit no rerà d’aplicació als venedors de fruits i verdures. 
d) Els embolcalls seran sempre nous. 

Art. 18è. Un cop finalitzat el mercat, els venedors hauran de deixar l’espai ocupat completament net. Les deixalles es dipositaran precisament als contenidors més propers a la parada. 

Art. 19è. Els vehicles al servei de les parades hauran de complir les següents prescripcions: 
a) Els vehicles no podran romandre en l’espai destinat a mercat més temps de l’estrictament necessari per a la càrrega i descàrrega de les mescaderies. 
b) L’apartat anterior no serà d’aplicació als vehicles condicionats com a botigues ambulants. 
c) És prohibit desplaçar cap element constitutiu del mobiliari urbà. 

Art. 20è. No serà permesa la utilització d’envasos recuperats de cartró i fusta per a la venda de productes alimenticis. 

Art. 21è. L’horari apte per a l’ocupació de les parades serà de 6 a les 15 hores, si hores, si bé les operacions de muntatge de les installacions es realitzarà únicament de les 6 a les 9 hores. 

Art. 22è. Tots els titulars de llicència hauran de disposar d’un carnet acreditatiu que serà confeccionat per l’Ajuntament. Aquest carnet haurà de collocar-se sempre en lloc visible de la parada. 

Art. 23è. Els venedors ambulants podran constituir comissions de consulta com a forma especial de relació amb l’Ajuntament. En cap cas, el nombre d’interlocutors superarà els cinc membres. 


CAPITOL V 

Infraccions i sancions 

Art. 24è. L’incompliment per part dels titulars de les disposicions contingudes en aquest Reglament podrà originar infraccions que es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

A) Infraccions 

Art. 25è. La graduació de les faltes es realitzarà d’acord amb l’ordre seqüent: 

1. Es classificaran com a faltes lleus les següents: 
a) No tenir a disposició dels agents de l’autoritat, la llicència i altres documents que emparin la titularitat i exercici de la venda. 
b) No tenir cura de les installacions i elements materials del lloc de venda. 
c) Provocar baralles o discussions. 
d) En general, la realització de qualsevol acte prohibit per aquest Reglament o per altres disposicions de caràctes general, i l’incompliment de les obligacions imposades sempre que expressament no se li assigni una altra qualificació. 
e) No tenir collocat en lloc visivle el carnet de firaire. 

2. Es consideren faltes greus: 
a) La reiteració de la falta lleu de la mateixa naturalesa en l’any. 
b) La comissió d’actes que alterin l’ordre intern del mercat. 
c) Haver estat sancionat per tres faltes lleus dins el període d’un any. 
d) Vendre altres articles que no siguin els autoritzats. 
e) No desmuntar i retirar les installacions i mercaderies després de les 15 hores. 
f) Modificar la configuració, grandària i ocupació dels llocs sense autorització o sense ajustar-se a les condicions de l’autorització. 
g) No netejar l’espai ocupat per la parada. 

3. Es consideren faltes molt greus: 
a) L’incompliment greu de les ordres que provinguin de l’administració o dels seus representants. 
b) La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en un any 
c) El traspàs, sots-arrendament o concessió del lloc de venda sense comptar amb la deguda autorització municipal. 
d) La venda d’articles en condicions inadequades. 
e) La no assistència al mercat durant quatre dies de celebració consecutius o sis alterns al llarg de l’any sense causa justificada i no comunicada a l’Administració, exceptuant el període de vacances, que es considerarà a tots els efectes el mes d’agost, sempre que no es comuniqui el contrari. 

B) Sancions 

Art. 26è. D’acord amb allò que estableix l’article 221.5 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, les infraccions se sancionaran de la forma següent: 

a) Per les faltes lleus: 
1. Advertiment. 
2. Multa fins a 5.000 pessetes. 

b) Per les faltes greus: 
1. Suspensió de venda d’un a sis mesos. 
2. Multa de 5.001 a 15.000 pessetes 

c) Per les faltes molt greus: 
1. Pèrdua de llicència municipal. 
2. Multa de 15.001 a 25.000 pessetes. 

Art. 27è. Dins del màxim autoritzat, la quantia de les multes es fixarà tenint en compte les circumstàncies del cas i els antecedents de l’infractor. 

Art. 28è. D’acord amb l’article 221.5 de la Llei 8/87, que s’ha fet referència, i l’article 21 k) de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, correspon a l’Alcaldia la imposició de les sancions o per delegació quan s’escaigui al regidor delegat respectiu, prèvia instrucció de l’oportú expedient i amb audiència de l’interessat abans de l’executivitat de la resolució. 
No obstant, no hi haurà infracció prèvia d’expedient, quan la infrecció exigeixi o aconselli la immediata actuació de l’autoritat a reserva de la posterior realització dels tràmits o interposició que legalment correspongui dels recursos. 

Art. 29è. Contra les disposicions o instruccions que en matèria de la seva competència dicti el personal de l’Administració podrà reclamar-se davant l’Alcaldia, igual reclamació podrà interposar-se contra qualsevol ordre, instrucció o situació de fet que no tingui la categoria o qualificació d’acte administratiu. 
Contra els actes de presidència, Comissió de govern o Ajuntament ple, podran exercir-se els recursos administratius o jurisdiccionals previstos en les disposicions vigents. 

Ordenança:
Òrgan i data d’aprovació inicial: Ple Municipal de 5 d’abril de 1991.