Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant SadurnÝ d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Cobert amb pluja19║C-9║C
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electr˛nic
Ordenanša del mercat ambulant

CAPITOL I 

Disposicions generals 

Article 1r. Aquesta ordenanša regula amb carÓcter general les activitats comercials que constitueixen el mercat de venda ambulant de Sant SadurnÝ d’Anoia que, amb freqŘŔncia setmanal, tÚ lloc en les vies p˙bliques municipals especialment habilitades a aquest efecte. 

Art. 2n. La consideraciˇ de mercat ambulant objecte d’aquesta Ordenanša es defineix com l’agrupaciˇ de llocs de venda en la via p˙blica de carÓcter peri˛dic i/o esporÓdic, autoritzats per l’Ajuntament per a la venda de mercaderies al p˙blic. 

Art. 3r. La ubicaciˇ concreta del mercat ambulant serÓ definida per la Comissiˇ de govern, si bÚ es procurarÓ que el seu perÝmetre coincideixi amb el considerat com a tradicional a la vila. 

Art. 4t. El mercat ambulant tindrÓ lloc tots els dijous de l’any, si bÚ la Comissiˇ de govern podrÓ variar la data de celebraciˇ quan concorreixin causes justificades. 


CAPITOL II 

Atorgament de llicŔncies 

Art. 5Ŕ. La distribuciˇ, superfÝcie i els criteris d’adjudicaciˇ de les parades de venda seran determinats per la Comissiˇ de govern. 

Art. 6Ŕ. L’autoritzaciˇ municipal als venedors ambulants en llocs fixos s’estendrÓ des de la data de concessiˇ de la llicŔncia fins al dia 31 de desembre de cada any, sense que en cap cas procedeixi la renovaciˇ tÓcita. 

Art. 7Ŕ. La no renovaciˇ de les llicŔncies implicarÓ automaticament la seva caducitat i, en conseqŘencia, l’Ajuntament podrÓ adjudicar-la a un nou sollicitant. 

Art. 8Ŕ. L’autoritzaciˇ municipal serÓ personal i intransferible, si bÚ la Comissiˇ de govern podrÓ, en casos especials, acordar excepcions a aquesta norma. 

Art. 9Ŕ. Les llicŔncies tindran carÓctes de a precari i el seu atorgament serÓ discrecional. 
Per tant, l’Ajuntament podrÓ en qualsevol moment ordenar l’extinciˇ de l’eficÓcia de les llicŔncies, modificant o suprimint parades de venda, sense cap dret a indemnitzaciˇ per part dels seus beneficiaris. 

Art 10Ŕ. Els interessats hauran de sollocitar la corresponent llicŔncia mitjanšant instÓncia a presentar en el Registre d’entrades de l’Ajuntament. 
Amb les instÓncies, els interessats hauran de presentar c˛pia dels segŘents documents: 
- Alta de llicŔncia fiscal de l’impost industrial, o en el seu cas, de l’impost industrial, o en el seu cas, de l’impost sobre activitats econ˛miques. 
- Acreditaciˇ de l’afiliaciˇ a la Seguretat Social en rŔgim d’aut˛noms. 
- Document nacional d’identitat. 
- En el cas de sollicitants extrangers, s’haurÓ d’acreditar, a mÚs, la possessiˇ dels permisos de residŔncia i treball per compte propi. 
- Dues fotografies tipus carnet. 


CAPITOL III 

Tributs municipals 

Art. 11Ŕ. Els tributs municipals per l’exercici de la venda ambulant seran els regulats en la corresponent Ordenanša fiscal. 
La Comissiˇ de govern determinarÓ la freqŘencia del perÝode de cobrament dels tributs. 


CAPITOL IV 

Drets i obligacions 
dels venedors ambulant

Art. 12Ŕ. Els beneficiaris de les llicŔncies de venda ambulant estan obligats a complir les instruccions organitzatives i de funcionament que els siguin indicades pel personal autoritzat de l’Ajuntament. 

Art. 13Ŕ. Les llicŔncies donen dret als seus titulars a la reserva dels llocs de venda determinants per l’Ajuntament. 
En tot cas, les dimensions de les parades estaran compreses entre els 2 i els 8 metres lineals de longitud frontal, si bÚ la Comissiˇ de govern podrÓ autoritzar, motivadament, dimensions mÓximes superiors a les previstes amb carÓcter ordinari. 

Art. 14Ŕ. Els espais ocupats per les parades no obstaculitzaran les entrades de portals de cases de ve´ns ni les dels establiments comercials. 
Les mercaderies que per les seves caracterÝstiques ultrapassin l’espai autoritzat no dificultaran la circulaciˇ peatonal. 
No serÓ autoritzada l’exhibiciˇ de mercaderies directament sobre el terra o paviment i la seva alšada respecte del nivell de terra no serÓ inferior als 80 centÝmetres. 

Art. 15Ŕ. AtŔs el carÓcter tancat del mercat, les parades no ocupades no seran objectes d’adjudicaciˇ singular a comerciants no titulars de la llicŔncia. 

Art. 16Ŕ. La no ocupaciˇ de les parades sense causa justificada durant tres dijous seguits o cinc alterns dintre de cada anualitat podrÓ donar lloc a l’anullaciˇ de la llicŔmcia. 

Art. 17Ŕ. Les parades de venda de productes alimentaris estaran subjectes als segŘents requisits especials: 
a) Tot el personal al servei de les parades haurÓ d’estar en possessiˇ del carnet de manipuladors d’aliments. 
b) No serÓ autoritzada la venda de productes alimentaris que no compleixin els requisits a quŔ es refereix l’article 7Ŕ. de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, de regulaciˇ administrativa de determinades estructures comercials i vendes especials. 
c) El mobiliari haurÓ de tenir superficies llises i els materials hauran de ser resistents, impermeables i de fÓcil neteja. Aquest requisit no rerÓ d’aplicaciˇ als venedors de fruits i verdures. 
d) Els embolcalls seran sempre nous. 

Art. 18Ŕ. Un cop finalitzat el mercat, els venedors hauran de deixar l’espai ocupat completament net. Les deixalles es dipositaran precisament als contenidors mÚs propers a la parada. 

Art. 19Ŕ. Els vehicles al servei de les parades hauran de complir les segŘents prescripcions: 
a) Els vehicles no podran romandre en l’espai destinat a mercat mÚs temps de l’estrictament necessari per a la cÓrrega i descÓrrega de les mescaderies. 
b) L’apartat anterior no serÓ d’aplicaciˇ als vehicles condicionats com a botigues ambulants. 
c) ╔s prohibit desplašar cap element constitutiu del mobiliari urbÓ. 

Art. 20Ŕ. No serÓ permesa la utilitzaciˇ d’envasos recuperats de cartrˇ i fusta per a la venda de productes alimenticis. 

Art. 21Ŕ. L’horari apte per a l’ocupaciˇ de les parades serÓ de 6 a les 15 hores, si hores, si bÚ les operacions de muntatge de les installacions es realitzarÓ ˙nicament de les 6 a les 9 hores. 

Art. 22Ŕ. Tots els titulars de llicŔncia hauran de disposar d’un carnet acreditatiu que serÓ confeccionat per l’Ajuntament. Aquest carnet haurÓ de collocar-se sempre en lloc visible de la parada. 

Art. 23Ŕ. Els venedors ambulants podran constituir comissions de consulta com a forma especial de relaciˇ amb l’Ajuntament. En cap cas, el nombre d’interlocutors superarÓ els cinc membres. 


CAPITOL V 

Infraccions i sancions 

Art. 24Ŕ. L’incompliment per part dels titulars de les disposicions contingudes en aquest Reglament podrÓ originar infraccions que es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

A) Infraccions 

Art. 25Ŕ. La graduaciˇ de les faltes es realitzarÓ d’acord amb l’ordre seqŘent: 

1. Es classificaran com a faltes lleus les segŘents: 
a) No tenir a disposiciˇ dels agents de l’autoritat, la llicŔncia i altres documents que emparin la titularitat i exercici de la venda. 
b) No tenir cura de les installacions i elements materials del lloc de venda. 
c) Provocar baralles o discussions. 
d) En general, la realitzaciˇ de qualsevol acte prohibit per aquest Reglament o per altres disposicions de carÓctes general, i l’incompliment de les obligacions imposades sempre que expressament no se li assigni una altra qualificaciˇ. 
e) No tenir collocat en lloc visivle el carnet de firaire. 

2. Es consideren faltes greus: 
a) La reiteraciˇ de la falta lleu de la mateixa naturalesa en l’any. 
b) La comissiˇ d’actes que alterin l’ordre intern del mercat. 
c) Haver estat sancionat per tres faltes lleus dins el perÝode d’un any. 
d) Vendre altres articles que no siguin els autoritzats. 
e) No desmuntar i retirar les installacions i mercaderies desprÚs de les 15 hores. 
f) Modificar la configuraciˇ, grandÓria i ocupaciˇ dels llocs sense autoritzaciˇ o sense ajustar-se a les condicions de l’autoritzaciˇ. 
g) No netejar l’espai ocupat per la parada. 

3. Es consideren faltes molt greus: 
a) L’incompliment greu de les ordres que provinguin de l’administraciˇ o dels seus representants. 
b) La reiteraciˇ de faltes greus de qualsevol naturalesa en un any 
c) El traspÓs, sots-arrendament o concessiˇ del lloc de venda sense comptar amb la deguda autoritzaciˇ municipal. 
d) La venda d’articles en condicions inadequades. 
e) La no assistŔncia al mercat durant quatre dies de celebraciˇ consecutius o sis alterns al llarg de l’any sense causa justificada i no comunicada a l’Administraciˇ, exceptuant el perÝode de vacances, que es considerarÓ a tots els efectes el mes d’agost, sempre que no es comuniqui el contrari. 

B) Sancions 

Art. 26Ŕ. D’acord amb all˛ que estableix l’article 221.5 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de RŔgim Local de Catalunya, les infraccions se sancionaran de la forma segŘent: 

a) Per les faltes lleus: 
1. Advertiment. 
2. Multa fins a 5.000 pessetes. 

b) Per les faltes greus: 
1. Suspensiˇ de venda d’un a sis mesos. 
2. Multa de 5.001 a 15.000 pessetes 

c) Per les faltes molt greus: 
1. PŔrdua de llicŔncia municipal. 
2. Multa de 15.001 a 25.000 pessetes. 

Art. 27Ŕ. Dins del mÓxim autoritzat, la quantia de les multes es fixarÓ tenint en compte les circumstÓncies del cas i els antecedents de l’infractor. 

Art. 28Ŕ. D’acord amb l’article 221.5 de la Llei 8/87, que s’ha fet referŔncia, i l’article 21 k) de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les Bases de RŔgim Local, correspon a l’Alcaldia la imposiciˇ de les sancions o per delegaciˇ quan s’escaigui al regidor delegat respectiu, prŔvia instrucciˇ de l’oport˙ expedient i amb audiŔncia de l’interessat abans de l’executivitat de la resoluciˇ. 
No obstant, no hi haurÓ infracciˇ prŔvia d’expedient, quan la infrecciˇ exigeixi o aconselli la immediata actuaciˇ de l’autoritat a reserva de la posterior realitzaciˇ dels trÓmits o interposiciˇ que legalment correspongui dels recursos. 

Art. 29Ŕ. Contra les disposicions o instruccions que en matŔria de la seva competŔncia dicti el personal de l’Administraciˇ podrÓ reclamar-se davant l’Alcaldia, igual reclamaciˇ podrÓ interposar-se contra qualsevol ordre, instrucciˇ o situaciˇ de fet que no tingui la categoria o qualificaciˇ d’acte administratiu. 
Contra els actes de presidŔncia, Comissiˇ de govern o Ajuntament ple, podran exercir-se els recursos administratius o jurisdiccionals previstos en les disposicions vigents. 

Ordenanša:
Ďrgan i data d’aprovaciˇ inicial: Ple Municipal de 5 d’abril de 1991.

Pujar al principi de la pÓgina