Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Intervals de nuvolositat35ºC-21ºC
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
Reglament de viatgers dels serves de transport públic

Article 1. Objecte del Reglament 

L’objecte d’aquest Reglament és determinar les condicions generals d’utilització pels usuaris dels serveis de transport públic col•lectiu de viatgers de superfície que discorren íntegrament al municipi de Sant Sadurní d’Anoia tot això de conformitat amb allò que determinen les disposicions de la Llei 12/87 de 28 de maig de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor i el seu Reglament aprovat per Decret 319/90 de 21 de desembre així com de la Llei 16/87 de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres, i del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1.211/90, de 28 de setembre. 

Article 2. Drets dels usuaris 

Seran drets dels usuaris dels serveis públics de transport col•lectiu de viatgers de superfície: 

a) Ser transportats amb un títol de transport vàlid amb els objectes i paquets que portin, sempre que no se sobrepassin les places i pes autoritzats per al vehicle i sempre que no suposin molèsties o un perill per als altres viatgers i amb les limitacions determinades a l’article 5. 

b) En cas d’incidència que provoqui l’aturada de l’autobús, tindran dret a obtenir un bitllet de bescanvi. 

c) Sol•licitar i rebre informació sobre els servei. Així, els itineraris, els horaris de serveis i les tarifes estaran exposades als vehicles. 

d) Ser tractats correctament pels empleats de l’empresa explotadora i ser atesos en les peticions d’ajuda i informació que sol•liciten d’aquells. 

e) Formular les reclamacions que estimin convenients, en relació a la prestació dels serveis, la qual cosa podran efectuar en els llibres de reclamacions que estaran a la seva disposició. 

f) Rebre contestació de l’empresa prestatària dels serveis en un termini màxim de dos mesos de les seves reclamacions i queixes formulades. 

g) Els usuaris amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i la gent gran disposaran de seients d’ús preferent, que estaran degudament senyalitzats. 

h) Les empreses hauran d’informar amb antelació a l’usuari, de les modificacions parcials o totals dels itineraris previstos inicialment. 

Article 3. Obligatorietat del títol de transport 

3.1 Per la utilització dels serveis, els usuaris hauran de disposar del títol de transport corresponent. 

3.2 Els títols podran ser per a un sol viatge, o per a diversos viatges, mitjançant targeta multiviatge. 

3.3 Tots els títols que requereixin cancel•lació o validació mecànica o magnètica no seran vàlids sense aquesta, amb independència de les seves característiques. A aquest efecte tindran la consideració de títol de transport tant els bitllets senzill o reduït com les targetes multiviatges. 

3.4 El bitllet o títol de transport vàlid donarà dret a viatjar fins el terminal de línia, s’haurà de conservar durant tot el viatge i s’haurà d’exhibir a sol•licitud de qualsevol empleat de l’empresa explotadora. Així mateix s’haurà de preservar en bon estat ja que qualsevol títol malmès no donarà dret a ser bescanviat. 

3.5 En cas de bescanvi del títol, l’empresa només estarà obligada a facilitar a l’usuari el mateix nombre de viatges que li restin per cancel•lar, dins del termini de vigència del títol. 

3.6 Dos o més passatgers podran viatjar amb un sol títol multiviatge, que no sigui personal, sempre que s’hi hagin efectuat el nombre de cancel•lacions o validacions equivalents al d’usuaris i sempre que el portador del títol realitzi un desplaçament igual o més llarg al dels acompanyants. 

3.7 En cap cas, l’empresa prestadora respondrà ni estarà obligada en virtut de la publicitat incorporada al títol. 

3.8 Els nens menors de quatre anys estaran exempts de pagar bitllet. 

Article 4. Condicions generals d’utilització dels serveis 

4.1 Els usuaris tindran les següents obligacions: 

a) Atendre les indicacions que formulin els empleats de la companyia, en ordre a la correcta prestació del servei, així com també les que resultin de cartells i avisos col•locats a la vista en els vehicles i en les instal•lacions de les estacions d’autobusos. 

b) Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta d’usuaris i amb els empleats de l’empresa explotadora. En els vehicles es col•locaran i s’asseuran de manera que no obstaculitzin o dificultin l’entrada o sortida d’altres viatgers. 

c) Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries, per tal d’evitar qualsevol risc o incomoditat per a la resta d’usuaris. 

d) Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament en els vehicles o en les instal•lacions de les estacions d’autobusos o que en general perjudiqui els interessos de les empreses explotadores. Els usuaris comunicaran al conductor del vehicle qualsevol anomalia o desperfecte que s’hagi observat, per a la seva reparació. 

4.2 El conductor i tots aquells empleats de les empreses prestatàries dels serveis que tinguin encomanades funcions d’inspecció, intervenció i vigilància podran prohibir l’entrada als vehicles i ordenar-ne la sortida als viatgers que incompleixin les obligacions anteriors. 
4.3 Els usuaris hauran d’entrar i sortir dels vehicles per les portes que, respectivament, estiguin destinades a aquest efecte. En els autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, els usuaris que vagin amb cadira de rodes estan autoritzats a pujar per la porta central a fi i efecte d’utilitzar la rampa d’accés. A l’interior del vehicle s’hauran de situar a l’espai reservat i convenientment senyalitzat. Les empreses explotadores podran determinar les condicions d’utilització de la rampa d’accés per a altres supòsits concrets. 

4.4 Si s’efectua l’accés el vehicle amb cotxets de nens, es procurarà que aquests estiguin plegats. En cas contrari s’hauran de situar al lloc convenientment senyalitzat, d’acord amb el Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. 

Article 5. Prohibicions 

Estarà prohibit als usuaris dels autobusos: 

a) Viatjar sense bitllet o títol de transport vàlid. 

b) Distreure al conductor durant la marxa del vehicle. 

c) Entrada o sortida dels vehicles per una altra porta que la senyalada per a cada cas amb les excepcions de l’article anterior. 

d) Entrar al vehicle quan s’ha fet l’advertència que està complet. 

e) Impedir o forçar l’obertura o tancament de les portes d’accés als vehicles o manipular-ne els mecanismes de funcionament, previstos per a ser utilitzats per personal exclusiu de les empreses explotadores. 

f) Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar i vendre béns o serveis a l’interior dels vehicles i al es estacions d’autobusos sense autorització expressa de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i de l’empresa explotadora i en general mantenir o efectuar accions que per la seva naturalesa puguin pertorbar als usuaris i alterar l’ordre públic. 

g) Fumar o portar la cigarreta encesa a l’interior dels vehicles, així com fer-ho a les estacions d’autobusos fora dels llocs habilitats a l’efecte. 

h) Entrar animals dins els vehicles, excepte en el cas de persones invidents acompanyades de gossos pigall i aquells animals domèstics que per la seva mida puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats, sempre sota la responsabilitat del portador, per tal que no puguin embrutar o incomodar els altres viatgers. 

i) Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als passatgers i en general qualsevol paquet o objecte de mides superiors a 100 x 60 x 25 cm., excepte els cotxets de nen. No obstant l’exposat, l’empresa prestatària dels serveis de transport, per a determinats objectes d’ús comú la mida dels quals fos superior a les anteriorment determinades, podrà autoritzar-ne el transport i fixar les condicions específiques quan a la utilització dels serveis per als seus portadors. 

j) Desatendre les instruccions que sobre el servei donin el conductor o els empleats de les empreses que tinguin encomanades funcions de vigilància o inspecció. 

k) En general, tot comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o la dels altres usuaris o que es pugui considerat molest o ofensiu per a aquests o per als agents i personal de les empreses explotadores, així com aquelles accions que puguin implicar el deteriorament o causar brutícia en els vehicles o instal•lacions de les estacions d’autobusos. 

Article 6. Viatgers sense títol de viatge 

6.1 Els viatgers que no vagin proveïts del títol de transport vàlid hauran de fer efectiva una percepció de 40 euros, sens perjudici que es pugui formular la denúncia oportuna. Es consideren compresos en aquest apartat els casos següents: 

a) No disposar del títol de transport o haver sobrepassat el termini de la seva validesa. 

b) No validar el títol a l’entrada del vehicle. 

Els viatgers que facin efectiva immediatament l’esmentada percepció, se’ls aplicarà una reducció del 50% sobre el seu import. 

6.2 En aquest sentit, no es consideren títols vàlids aquells que hagin sofert alguna alteració o manipulació ni els abonaments als quals no s’adjunti el document identificador corresponent. 

6.3 Quan s’hagi comprovat la utilització incorrecta d’un títol de transport, aquest podrà ser retirat pels agents si es tracta d’un títol amb les possibilitats d’utilització cancel•lades o bé que s’hagi alterat o manipulat. 

Article 7. Infraccions i sancions 

7.1 L’incompliment pels usuaris de les obligacions esmentades a l’article 4 i de les prohibicions assenyalades a l’article 5 d’aquest Reglament tindrà la consideració de falta lleu, segons allò que determina l’article 142 i) de la Llei 16/87 de 30 de juliol d’Ordenació dels Transports Terrestres i serà sancionat amb multa de 30,05 a 276,47 euros, d’acord amb l’article 201.1 del Reglament d’aplicació de l’esmentada Llei. 

7.2 Quan l’incompliment de les prohibicions previstes en aquest Reglament pugui representar perill per a la seguretat del vehicle, dels seus passatgers, empleats i instal•lacions de tot tipus, tindrà la consideració de falta greu i es sancionarà amb una multa de fins a 1382,33 euros. 

7.3 La graduació de les sancions s’efectuarà atès els danys i perjudicis causats, el risc creat, la intencionalitat de causant i la reiteració en la comissió de les conductes sancionades. 

Article 8. Prescripció 

Les infraccions i les sancions prescriuran de conformitat amb el que preveu l’article 132 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, amb les modificacions que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener i en els terminis que estableix l’article 58 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificat per la Llei 25/1998, de 31 de desembre. 

Article 9. Procediment sancionador 

9.1 Els expedients sancionadors que es derivin de les infraccions denunciades es tramitaran d’acord amb el que disposen el capítol 4 del Títol 8 del Reglament de la Llei 12/87 de 28 de maig. 

9.2 Els empleats de l’empresa prestatària estan autoritzats a vigilar i inspeccionar el compliment de les esmentades obligacions i hauran de donar compte de les infraccions detectades formulant la corresponent denúncia que donarà lloc, si s’escau, a l’obertura de l’expedient sancionador corresponent. Quan exercitin aquestes funcions estaran proveïts del document acreditatiu de la seva condició, que hauran d’exhibir si els hi és requerit. 

Article 10. Publicitat d’aquest Reglament 

L’empresa prestatària dels serveis col•locarà el reglament o un extracte d’aquest a l’interior dels vehicles i a les estacions d’autobusos. 

DISPOSICIÓ FINAL 

El present Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tramitació:
Òrgan i data d’aprovació inicial: Ple Municipal de 26 de novembre de 2002.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), número 297, de data 12 de desembre de 2002, Diari Oficial de la generalitat de Catalunya (DOGC), número 3780, de data 12 de desembre de 2007 i al Diari "Avui" de data 12 de desembre de 2002.
Publicació text íntegre: 
Data d’entrada en vigor: 15 dies hàbils després d’aquesta publicació.

Pujar al principi de la pàgina