Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Ennuvolat21ºC-8ºC
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
Estatuts Patronat d'Assistència d'Acció Social

Article 1.- EL PATRONAT D’ASSISÈNCIA SOCIAL DE SANT SADURNÍ D’ANOIA és una Fundació Pública Municipal, creada per L’Ajuntament de Sant Sadurni d’Anoia amb la col.laboració d’altres entitats i persones, que es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 2.- La Fundació tindrà com a finalitat fonamental la tutela i gestió de la residència municipal d’avís que es regeix pel seu propi reglament de règim interior. Igualment prestarà serveis d’assistència i atencions d’índole econòmica i social en favor dels veïns de Sant Sadurní d’Anoia i transeünts que ho necessitin.

Article 3- El patrimoni fundacional està constituït per l’aportació inicial, per aquelles aportacions desinteressades vinculades a les finalitats fundacionals, els rèdits que generi aquest patrimoni i els immobles que figurin inscrits al seu nom.

Article 4.- El domicili de la Fundació es fixa a la Casa de la Vila de Sant Sadurni drAnoia.

Article 5.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar. Pot contractar i obligar-se, en qualsevol forma, així com exercitar judicialment o extrajudicialment tots els drets i accions que siguin de la seva competència, amb subjecció a les lleis i als presents estatuts.

Article 6.- La Fundació estarà representada, regida i  administrada per un Patronat, que es reunirà en forma de Consell Ple i de Comissió Permanent. A la Corporació Municipal li correspon les funcions d’intervenció i tutela i l’Alcalde exercirà en especial les d’alta direcció i inspecció.

Article 7.- El Ple del Patronat, està constituït, pel següents membres :
a,- President: l’alcalde de 1’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
b.- Vicepresidents: El regidor de Serveis Socials i el rector de la parròquia de Sant Sadurní d’Anoia o la persona en qui delegui.
c.- Vocals: El regidor d’Hisenda, el cap de sanitat local,el farmacèutic titular, 1’assistent social local, un representant per cada un dels grups polítics presents en el Consistori, un representant del col.lectiu format pels municipis que tenen concertats serveis amb aquest Patronat i tres veïns de Sant Sadurní d’Anoia nomenats per Ple del Patronat.

Article 8.- La Comissió Permanent del Patronat, estarà integrada pel President, els dos Vicepresidents, un dels vocals representants dels grups polítics presents en el Consistori i pels tres veins, vocals del Ple.

Article 9.- La Secretaria del Patronat correspondrà al secretari de l’Ajuntament. L’Inteventor municipal, actuarà com a interventor de fons de la Fundació, amb les funcions que li son pròpies.

Article 10.- Els membres del Patronat es renovaran, en la seva totalitat, coincidint amb cada legislatura del govern municipal,sense perjudici que en raó dels resultats que s’obtinguin, es puguin renovar carrecs.

Article 11.- El càrrec de patró es gratuït, sens perjudici de la compensació que calgui fer per les despeses produïdes en ocasió de l’exercici del càrrec, previ acord de la Comissió de Govern.

Article 12.- Correspon al Ple del Patronat, les facultats i atribucions següents:
a.- L’examen i aprovació provisional, si s’escau, dels comptes i dels pressupostos ordinari i extraordinari. L’aprovació definitiva correspon a l’Ajuntanent i es tramitarà conjuntament amb el de la Corporació.
b.- L’aprovació dels actes d’adquisició i de disposició gravamen sobre els béns immobles i el contraure obligacions, la quantia de les quals, en la seva totalitat, no excedeixi del deu per cent del pressupost ordinari, sens perjudici de les atribucions que corresponen al’Ajuntament.
c.- L’aprovació dels plans i dels projectes tècnics d’actuació.
d.- La proposta a l’Ajuntament de modificació dels estatuts i d’extinció de la Fundació.
e.- Proposta a l’Ajuntament d’aprovació i modificació del reglament de règim interior que regeix els serveis de la Fundació.
f.- La designació del membres electes del Patronat.
g.- I, en general vetllar pel fidel compliment de l’objecte fundacional i 1’observància i interpretació d’aquests estatuts .

Article 13.- El ple del patronat es reunirà en sessió ordinària dintre del segon semestre de cada any, per tal de aprovar, si s’escau, la memòria i els comptes de l’exercici anterior i el pressupost següent.
El ple es reunirà, en sessió extraordinària quan ho demani un terc, com a mínim, dels seus membres o aixi ho decideixi la comissió permanent.

Article 14.- El Ple, tan per les sessions ordinàries con per les extraordinàries, haura d’ésser convocat pel President, cinc dies hàbils abans del dia fixat per la reunió mitjançant comunicació escrita adreçada als membres del Ple, expressant, el dia, lloc, i ordre del dia de la reunió.

Article 15.- El Ple quedarà vàlidament constituït per a deliberar i prendre acords, quan hi siguin presents en la primera convocatòria, la meitat més un dels seus membres, i en la segona, qualsevol que sigui el nombre d’assistents. Caldrà assistència dels dos terços dels membres patrons, per a prendre acords sobre les matèries a que fan referència les lletres b), d), i f) de l’article 12.

Article 16.- Els acords del Ple, es prendran per la majoria dels vots presents, llevat del casos previstos en el paragraf segon de l’article anterior, en els quals caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Ple.

Article 17.- Correspon a la Comissió Permanent:
a.- Executar els acords del Ple.
b.- Organitzar i dirigir els serveis de la Fundació.
c.- Administrar els béns que integren el patrimoni fundacional,aprovant despeses que no excedeixin del cinc per cent del pressupost ordinari i en general, realitzar els actes necessaris per a la bona administració, de la Fundació.
d.- Administrar el fons econòmic-social, de que disposa el Patronat.
e.- La contractació i acomiadament del personal al servei de la Fundació, a proposta del director-Administrador.
f.- Exercir les accions judicials que calgui i compareixer i actuar davant de qualsevol organisme o autoritat en defensadels interessos de la Fundació.
g.- Proposar al Ple les mesures que convingui adoptar per tal d’acomplir els fins fundacionals.
h.- En general, exercir, totes aquelles facultats que no
estiguin reservades al Ple o als organs municipals.

Article 18.- La Comissió Permanent es reunirà, almenys, un cop cada tres mesos i sempre que ho cregui convenient el President o que aixó ho sol.licitin, con a mínim, tres dels seus membres.
Serà convocada pel President amb tres dies hàbils d’anticipació, almenys, a la data de la reunió. L’assistència dels components serà obligatòria, però aquells que no puguin assistir-hi podran delegar per escrit la seva representació i vot en un altre membre
de la propia Comissió.

Article 19.- Per a prendre vàlidament acords, cal que hi siguin presents o representats la meitat dels seus components. Els acords es prendran per majoria simple de vots, presents o representats i, en cas d’empat, decidirà el President amb vot de qualitat.

Article 20.- S’aixecaran les actes oportunes de les reunions del Ple i de la Comissió Permanent que s’extendran en el llibre corresponent i seran signades pel President i el Secretari o per aquells que els haguessin substituït.

Article 21.- El President ostentarà la representació legal de la Fundació, en judici i fora d’ell, executarà els acords del Ple i de la Comissió Permanent, aprovarà les despeses necessàries pel funcionament ordinari de la Fundació i els seus serveis, dintre dels límits i directrius que senyali el Ple i la Comissió Permanent i convocarà i presidirà les sessions dels òrgans esmentats. A més li correspondrà la firma social i tindrà cura que es compleixin fidelment els presents estatuts.

Article 22.- Un dels vicepresidents, segons l’ordre assenyalat a l’article 7, substituirà el President en totes les funcions que li corresponquin en cas d’absència o malaltia d’aquell.

Article 23.- Els vocals exerciran les funcions que els encomani el Ple i la Comissió Permanent.

Article 24.- El Ple del Patronat nomenarà un director- administrador a qui li correspondran les següents funcions:
a.- Efectuar els actes d’administració ordinària i executar els acords dels òrgans de govern.
b.- Portar i custodiar els llibres i documents de la Fundació.
c.- Confeccionar, quan correspongui, els estat de comptes i pressupostos econòmics i especialment la memòria i els comptes i pressupostos que hauran de ser examinats i aprovats pel Ple en la seva sessió anual ordinària.
d.- Proposar al Ple la contractació i acomiadament del personal necessari per tal de prestar els serveis propis de la Fundació .
El director-administrador podra assistir a les reunions del Ple i de la Comissió Permanent, amb dret de veu, pero no de vot.

Article 25.- La Fundació, a més de l’aportació inicial a què es fa referència en 1’article 3 dels estatuts, disposarà dels següents recursos:
a.- Les rendes que produeixin els seus béns.
b.- Els donatius, herències, llegats, ajudes i subvencions que rebi de particulars, entitats i organismes públics o privats.
c.- Les quotes periòdiques que abonin els seus protectors.
d.- Les tarifes dels diferents serveis que presti, les quals, a proposta de la Comissió Permanent, seran fixades i aprovades per l’Ajuntament en la forma assenyalada en les disposicions vigents.

Article 26.- Els ingressos que obtingui la Fundació, es destinaran, en primer lloc, a atendre les despeses de funcionament dels serveis, de conservació de les instal.lacions i de pagament dels sous i altres emoluments del personal que hi treballi. El romanent, si n’hi hagués, es reservara per a despeses extraordinàries de conservació i per a 1"ampliació i millora de les instal.lacions i serveis.

Article 27.- Els fons disponibles es dipositaran en els comptes corrents o llibretes d’estalvi que determini la Comissió Permanent, la qual podrà ordenar la seva inversió provisional,mentre no arribi el moment de la seva utilització, en valors mobiliaris de suficient garantia i facil realització.

Article 28.- Els capitals que pugui posseir la Fundació amb el destí d’obtenir rendes per a la realització dels fins fundacionals, hauran d’ésser invertits per acord de la Comissió Permanent en béns o valors, amb les degudes garanties de conservació del seu valor i d’obtenció de les rendes corresponents. La inversió podrà ser modificada per acord de la mateixa Comissió Permanent, per tal d’aconseguir millor les garanties assenyalades, exclosa qualsevol especulació.

Article 29.- No podran ser alienats els béns que constitueixin el capital de la Fundació quan ells mateixos acompleixin les finalitats fundacionals.
En el cas d’haver d’alienar-los o gravar-los necessàriament caldrà que es formalitzi un expedient a fi d’acreditar-ne la necessitat i un cop aprovat pel Ple, haura de ser elevat a l’Ajuntament perquè es compleixin els tràmits i requisits establerts a la legislació local.

Article 30.- La Comissió Permanent redactarà el Reglament de Règim Interior dels serveis de la Fundació, on s’hi determinarà la forma de prestar-los, les condicions necessàries per a poder-se beneficiar dels mateixos i els drets i obligacions del personal afectat al servei de la Fundació. Aquest Reglament serà sotmès a l’estudi i aprovació del Patronat i a l’aprovació definitiva de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Per la seva modificació se seguirà el mateix procediment.

Article 31.- La Fundació no s’extinguirà mes que quan resulti impossible de seguir realitzant els fins fundacionals. En aquest cas caldrà un acord de l’Ajuntament que haurà de ser aprovat pels dos terços dels membres del consistori. Els bens que quedin després d’extinguida la Fundació seran destinats per 1’Ajuntament a institucions o finalitats similars en interès dels veïns del municipi.

Tramitació:
Òrgan i data d’aprovació inicial: Ple Municipal de data 30 d’abril de 1982.

Modificació dels Estatuts:
Òrgan i data d’aprovació inicial: Ple del Patronat d’Assistència Social de Sant Sadurní d’Anoia d’1 de desembre de 1993.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), número 101, de data 28 d’abril de 1994.

Pujar al principi de la pàgina