Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Descobert26ºC-5ºC
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
Estatuts Escola de Música municipal

DISPOSICIONS GENERALS

Capítol II. Identificació, naturalesa i règim jurídic, objectiu i finalitats

Article 1. Identificació

1. El Patronat Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia” és un organisme autònom que té caràcter administratiu i la finalitat de prestar serveis educatius de caràcter musical. És un organisme autònom local creat per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.

2. La jurisdicció d’aquest organisme s’estén al conjunt del territori dins del qual resulta competent l’Ajuntament.

Article 2. Règim jurídic

1. El Patronat Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia”, atesa la seva condició, es regeix pels presents estatuts, per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, per la legislació de règim local i, particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local i per tot allò previst des de l’article 45 al 52 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat, en les seves especialitats fixades en l’article 85 bis de la LRBRL. També li és d’aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; i les altres disposicions concordants i de desenvolupament en matèria de règim local.

2. En allò no incompatible amb la normativa de règim local, esmentada en els apartats precedents, li serà d’aplicació la legislació sectorial reguladora de l’educació i, en concret, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música de dansa; el Decret 132/1989, de 8 de maig, pel qual es regulen els òrgans de govern dels conservatoris de música i d’altres centres públics d’ensenyaments artístics de Catalunya dependents d’entitats locals; el Decret 322/1993, de 24 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació curricular del grau elemental d’ensenyaments musicals i totes les resolucions emeses pel Departament d’Educació que siguin d’aplicació.

3. Aquesta relació normativa no és, en cap cas, exhaustiva i s’entendrà feta la remissió a les normes que substitueixin les anteriorment relacionades. Quan es produeixi algun canvi en la normativa precedent, s’entendran automàticament actualitzades les referències legislatives. En matèria de contractació són aplicables les normes generals de la contractació de les administracions públiques, amb les especialitats pròpies del règim local. En matèria de personal, patrimoni i règim econòmic i financer són d’aplicació les disposicions vigents en cada moment per a les entitats locals.

Article 3. Durada

La durada del Patronat serà indefinida, sens perjudici de les disposicions d’aquests Estatuts sobre la seva dissolució.

Article 4. Domicili

El Patronat té el seu domicili al municipi de Sant Sadurní d’Anoia, plaça Dr. Salvans núm. 1. No obstant això, el Patronat pot acordar el trasllat del domicili social, així com l’establiment de les delegacions, oficines, centres o dependències necessàries per a l’exercici de les seves funcions.

Article 5. Capacitat jurídica

1. Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, el Patronat Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia”, d’acord amb l’ordenament jurídic, té plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercir les accions previstes en les lleis.

2. L’exercici d’aquesta capacitat està delimitada pels presents estatuts i per les disposicions aprovades i les resolucions dictades per la corporació.

Article 6. Finalitats

1. Els tipus d’ensenyaments musicals que s’imparteixen a l’Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia” són de caràcter no reglat dins els programes propis de l’Escola de Música per totes aquelles persones i/o col·lectius que en puguin esdevenir alumnes.

3. L’activitat de l’Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia” es dirigeix a les finalitats següents:

a) Apropar l’ensenyament musical als ciutadans del Municipi de Sant Sadurní d’Anoia.

b) Potenciar al nostre municipi la música popular dels Països Catalans com a vehicle pedagògic necessari i com a referent cultural propi de Catalunya i, en la mesura dels mitjans disponibles, promou la música catalana de compositors de reconeguda vàlua, la música dels grans autors d’arreu i vetlla per la  universalitat de la música.

c) Promoure l’aprenentatge de la música, seguint el que es desprèn del capítol VI de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i del que es recull en el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa.

d) Fomentar activitats col·lectives com l’orquestra, el conjunt instrumental, la música de cambra, el cant coral i tota mena de grups d’instruments que potenciïn la participació activa dins l’escola.

e) Organitzar trobades, intercanvis i concerts amb la finalitat de projectar l’escola cap a l’exterior i estableix convenis amb entitats musicals per al foment de la pràctica de l’instrument i de l’aprenentatge musical en general.

f) Assegurar els recursos suficients pel manteniment del centre educatiu i les seves activitats.

g) Administrar els recursos, ajudes, subvencions i participacions que per part d’organismes o entitats (públiques o privades) obtinguin o es concedeixin a l’Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia” per al compliment de llurs finalitats.

h) Administrar el patrimoni i els béns que s’adscriguin a l’Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia” per al compliment de llurs finalitats i, també, de tots aquells altres béns que en el futur es puguin incorporar.

i) Adquirir, gravar i renunciar a drets i assumir obligacions.

j) Adquirir, posseir i arrendar béns mobles i immobles, acceptar herències, llegats i donacions amb els requisits i les limitacions que estableix la legislació de règim local i els reglaments d’aplicació.

k) Contractar personal, obres, serveis i subministraments.

l) Dissenyar i aprovar la seva pròpia organització interna, així com el seu funcionament intern.

m) Qualsevol altre tipus de funcions o activitats relacionades, directament i indirecta, amb les finalitats de l’Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia” o que li siguin encomanats per l’Ajuntament.

Capítol II. Òrgans de govern i administració. Competències i règim de funcionament

Article 7. òrgans del Patronat Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia”.

Els òrgans del Patronat Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia” com a entitat administrativa són:

- La Junta de Govern.
- El President.
- El Vicepresident, que serà el Regidor d’educació de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
- El director.
- L’equip directiu.

Article 8. Tipus d’òrgans

Es constitueixen dos tipus d’òrgans: de govern i d’execució.

Són òrgans de govern: La Junta de  Govern, el President i el Vicepresident.

Són òrgans de direcció: el director de l’organisme i l’equip directiu.

Article 9. La presidència

1. El President de l’Escola de Música Municipal és el President de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

2. Té les atribucions següents:

a) Ostenta la representació de l’organisme autònom en els actes que ho requereixin i subscriu qualsevol tipus de document que sigui necessari per a la consecució de les finalitats establertes a l’article 5 d’aquests estatuts.

b) Convoca, presideix, modera, suspèn i aixeca les sessions de la Junta de Govern, dirigeix les deliberacions i en fixa l’ordre del dia.

c) Dirigeix amb el vot de qualitat els possibles empats a l’hora d’adoptar acords.

d) Exerceix, a tots els efectes, la direcció superior de personal.

e) Efectua l’assignació individualitzada dels complements de productivitat i dels incentius del personal.

f) Aprova l’estructura docent de l’organisme i la distribució orgànica de funcions docents.

g) Aprova l’oferta pública d’ocupació i les bases generals i específiques per a la provisió i selecció de personal de l’organisme.

h) Contracta el personal laboral i nomena i cessa el director i els membres de l’equip directiu del centre i proposa el tècnic de l’Ajuntament que ha de representar aquest ens local en els òrgans col·legiats de l’Escola de Música Municipal “Sant Sadurní d’Anoia”.

i) Resol qualsevol petició relativa a les condicions de treball del personal de l’organisme i del personal docent prevista en el conveni col·lectiu i en la resta de les normes generals aplicables, tal com permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, condicions econòmiques, etc.

j) Proposa a la Junta de Govern el pla pedagògic i les línies estratègiques pedagògiques dissenyats pel director de l’Escola de Música Municipal per a la consecució dels objectius pedagògics de l’organisme.

k) Aprova els plans anuals de caràcter educatiu, proposats pel director de l’organisme i totes les propostes d’activitats i els programes d’actuació específics que se’n derivin i, també, les seves modificacions i revisions.

l) Elabora la proposta de normes de funcionament, si s’escau, i l’eleva a la Junta de Govern perquè l’aprovi.

m) Exerceix la inspecció i la direcció superior de tots els serveis i activitats de l’organisme.

n) Exerceix el comandament de tots els serveis gestionats a través de l’organisme i l’administració de totes les dependències, les instal·lacions, la gestió dels recursos materials i tecnològics, així com l’administració de béns adscrits o propietat de l’organisme.

o) Exerceix les funcions d’integració i direcció executiva de l’organisme, gestiona els recursos humans, materials, econòmics i tecnològics d’aquest.

p) Autoritza i aprova les despeses i adjudica els contractes dins els límits establerts per les bases d’execució del pressupost de l’Escola de Música Municipal.

q) Exerceix tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos de l’organisme davant de qualsevol autoritat i tribunal de qualsevol jurisdicció.

r) La Presidència pot delegar les seves funcions al regidor d’educació de l’Ajuntament. La Presidència delegada de l’organisme exerceix les funcions atribuïdes a la Presidència en els presents estatuts, llevat que en el decret de delegació t’estableixi altra cosa.

s) Qualsevol altra funció inherent a la condició de President que la legislació de règim local li confereixi i es trobi circumscrita a l’àmbit específic d’actuació de l’organisme autònom.

t) Exerceix les funcions que siguin competència de l’Escola de Música Municipal i no es trobin assignades als seus òrgans específics i aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans.

Article 10. La Junta de Govern

1. La Junta de Govern és l’òrgan superior de govern de l’Escola de Música Municipal i està integrada pels membres següents:

a) El President.
b) El vicepresident, que serà el Regidor d’educació de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
c) Un representant de cadascun dels grups polítics municipals.
d) El director.
e) Un representant del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya nomenat pel delegat territorial.
f) Un representants dels pares, designat per l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola de Música Municipal.
h) El responsable tècnic d’educació de l’Ajuntament.

2. El secretari i l’interventor de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia exerciran les funcions pròpies determinades per la normativa vigent en l’àmbit del Patronat, sense perjudici de la delegació que puguin efectuar d’aquestes a favor de personal municipal o del Patronat.

Article 11. Funcions de la Junta de Govern

Les funcions d’exclusiva competència que té la Junta de Govern són les següents:

a) Aprova i modifica el reglament de règim intern, el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i el Projecte d’Acció Tutorial (PAT).

b) Aprova l’inventari de béns i drets de l’Escola de Música Municipal.

c) Desenvolupa la gestió econòmica i pressupostària amb l’elaboració del Pressupost anual i integra en l’Ajuntament la liquidació pressupostària i els comptes generals. Aprova la proposta de pressupost, els documents annexos i les modificacions pressupostàries, d’acord amb les Bases d’execució.

d) Aprova les propostes de concertació d’operacions de crèdit i de tresoreria.

e) Fixa i aprova la proposta de creació i de modificació de preus públics o taxes.

f) Aprova la proposta de modificació d’estatuts de l’organisme.

g) Aprova els convenis col·lectius i els acords marc.

h) Aprova els convenis de col·laboració amb altres administracions i aquells convenis amb persones i entitats, públiques o privades.

i) Contracta obres, serveis i subministraments d’acord amb els límits establerts per les bases d’execució del pressupost de l’Escola de Música Municipal.

j) Accepta o rebutja les donacions o llegats a favor de l’Escola de Música Municipal.

k) Aprova el Pla anual, la memòria del curs i l’oferta pública de places escolars.

l) Exerceix tot tipus d’accions legals, judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos de l’organisme en matèria de la seva competència.

Article 12. Periodicitat i funcionament de les sessions de la Junta de Govern. Adopció d’acord

La Junta de Govern es reuneix, en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l’any i pot realitzar tantes sessions extraordinàries com consideri convenients.

La convocatòria s’efectua per decisió del President o quan ho sol·liciti un terç, almenys, dels membres integrants de la Junta de Govern, expressant l’objecte.

La convocatòria, amb l’ordre del dia, es cursa als membres amb una antelació mínima de 48 hores i la fixa el President de l’organisme.

La Junta de Govern s’entén vàlidament constituïda quan, en primera convocatòria, concorrin a la reunió un terç dels seus membres. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard, es farà la sessió qualsevol que sigui el nombre d’assistents, sempre que, com a mínim, hi hagin presents el President, dos vocals i el secretari.

A les reunions de la Junta de Govern, poden ser convocades pel President altres persones expertes en determinades matèries a tractar, les quals intervindran en la sessió amb veu i sense vot en el tema concret pel qual hagin estat convocades.

Els acords s’adopten per majoria simple de vots i, en cas d’empat, decideix la votació el vot de qualitat del President. El vot pot ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també poden abstenir-se de votar.

En tot allò no previst en aquests estatuts, regiran les prescripcions establertes per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.

Article 13. La Secretaria de l’Escola de Música Municipal

1. La Secretaria de la Junta de Govern de l’Escola de Música Municipal és exercida pel titular del lloc de treball de la Secretaria de l’Ajuntament, que pot delegar les seves funcions a personal municipal o del Patronat.

2. El secretari assisteix a les sessions de la Junta de Govern. Prepara els assumptes, redacta i autoritza les actes, les quals són transcrites en el llibre corresponent i segellat per l’Escola de Música Municipal amb la signatura del President. Expedeix les certificacions dels acords aprovats. Assessora jurídicament els òrgans de l’entitat quan sigui requerit. El secretari desenvolupa qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari de l’organisme o les que la normativa legal li faculti.

Article 14. La Intervenció de l’Escola de Música Municipal

1. Les funcions de fiscalització i control de la gestió econòmica, financera i pressupostària són exercides pels titulars de la Intervenció i la Tresoreria de l’Ajuntament, els quals poden delegar les seves funcions a personal municipal o del Patronat. La Intervenció forma l’avantprojecte del pressupost de conformitat amb les necessitats del propi organisme i assisteix el President en tot el que es refereix a la formació anual de l’avantprojecte de pressupost de l’organisme, controla les depeses i la situació financera de l’organisme, fiscalitza les propostes d’adquisició de béns i de serveis, proposa les modificacions de contingut econòmic necessàries per al bon funcionament de l’organisme, practica les operacions de liquidació del pressupost, forma el compte de resultats de cada exercici, dóna compte de les actuacions i de la situació econòmica als òrgans de govern de l’organisme, així com les mesures que s’adoptin per al seu bon funcionament.

Article 15. El Vicepresident

1. El Vicepresident exerceix les funcions pròpies de la Presidència de l’Escola de Música Municipal atribuïdes en els presents estatuts que li hagin estat delegades mitjançant Resolució de la Presidència.

2. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal el President és substituït pel Vicepresident, regidor d’educació de l’Ajuntament.

Article 16. La direcció de l’Escola de Música Municipal

1. El director o directora de l’organisme és designat pel President, pel sistema de lliure designació d’entre personal de les administracions públiques, o d’entre professionals del sector privat mitjançant els processos selectius previstos en la Llei. En tot dos casos, es requerirà més de cinc anys d’exercici professional, i sempre d’entre titulats superiors.

2. Té les atribucions següents:

a) Dissenya el pla pedagògic i les línies estratègiques d’actuació pedagògica per a la consecució dels objectius pedagògics de l’organisme i les eleva a la Presidència perquè les proposi a la Junta de Govern.

b) Proposa a la Presidència, perquè aprovi el Pla pedagògic, l’estructura docent de l’organisme i la distribució orgànica de funcions docents, així com els horaris del professorat tant lectius com de coordinació.

c) Fa el seguiment i l’avaluació interna del pla pedagògic i n’informa periòdicament als òrgans superiors de govern.

d) Dirigeix i gestiona el personal pedagògic d’acord amb les directrius de la Presidència.

e) Vetlla per la millora dels sistemes de treball amb la participació dels treballadors/es mitjançant els òrgans de representació sindical i els claustre de professors.

f) En matèria de personal:

- Informa sobre la idoneïtat i al conveniència d’autoritzar l’assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, per a la formació i perfeccionament de tot el personal docent de l’organisme.

- Informa i proposa a la Presidència de l’organisme la idoneïtat dels llocs de treball i de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el marc acadèmic i amb les directrius de la Junta de Govern i de l’Ajuntament.

- Informa sobre la necessitat de cobrir llocs de treball específics, borsa de treball, contractes de substitució, etc.

- Detecta, analitza i proposa activitats formatives, ja siguin de reciclatge, d’actualització a les demandes educatives, etc.

g) Col·labora amb el President de l’organisme en totes aquelles matèries que li siguin pròpies.

h) Aquelles que li siguin delegades expressament pel President.

Article 17. L’equip directiu de l’Escola de Música Municipal

L’equip directiu del centre educatiu està integrat per:

a) El director.

b) El cap d’estudis.

Article 18. El cap d’estudis de l’Escola de Música Municipal

1. El director de l’organisme proposa a la Presidència un professor d’entre la plantilla de professors fixos i amb lloc de treball en propietat perquè desenvolupi les tasques de cap d’estudis de l’Escola de Música Municipal.

2. El director pot desconcentrar en el cap d’estudis de l’organisme totes aquelles competències que consideri oportunes per raons d’eficàcia i eficiència en la gestió i direcció, exceptuant les que li hagin estat delegades pel President.

3. Les funcions del cap d’estudis les proposa el director de l’organisme i les aprova, mitjançant resolució, el President de l’organisme. En qualsevol cas, el cap d’estudis té les funcions següents:

a) Assessora a la direcció de l’organisme.

b) Proposa millores pedagògiques a la direcció de l’organisme en el marc dels plans docents i dels programes.

c) Assisteix al director en el disseny, elaboració i desplegament del pla pedagògic i de les línies estratègiques d’actuació pedagògica per a la consecució dels objectius pedagògics de l’organisme. També assisteix el director en el disseny, elaboració i desplegament dels plans anuals educatius, les propostes d’activitats i els programes d’actuació específics.

Article 19. L’associació de pares i mares d’alumnes

1. L’Escola de Música Municipal podrà de disposar d’una Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) legalment constituïda pel col·lectiu de pares, mares i representants legals dels alumnes matriculats a l’Escola de Música Municipal.

2. L’AMPA es regula pels seus estatuts, d’acord amb la normativa legal aprovada, on es regulen les finalitats, activitats, òrgans de govern, periodicitat de l’assemblea general...

Capítol III. Règim econòmic, patrimonial i de personal

Art. 20. Règim econòmic

El règim econòmic de l’organisme autònom es basa en els pressupostos anuals d’ingressos i despeses que elabora la Presidència i que la Junta de Govern proposa a aprovació del Ple de l’Ajuntament per integrar-se en el Pressupost general de l’Ajuntament.

Art. 21. Compatibilitat i control econòmic i financer

1. L’execució del Pressupost s’efectua de conformitat amb les Bases d’execució.

2. La fiscalització correspon a l’òrgan interventor de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.

3. L’organisme autònom està sotmès al règim de compatibilitat pública en els termes establerts en la llei. Es porta compatibilitat de la situació i gestió econòmica en els llibres i els registre adequats.

4. Correspon a l’Ajuntament resoldre la destinació dels excedents que eventualment es produeixin.

5. El President, a l’acabament de cada exercici econòmic, formula el compte general del pressupost, amb la liquidació corresponent.

Art. 22. Ingressos: aportacions econòmiques

Pel desenvolupament de les seves activitats, i principalment pel seu finançament i el seu manteniment, l’Escola de Música Municipal compta amb les aportacions següents:

a) Productes i rendiments del seu patrimoni i altres de dret privat.

b) Les aportacions de l’Ajuntament amb càrrec als pressupostos de l’organisme.

c) Subvencions, donacions i ajudes procedents d’organismes i institucions públiques i privades o de particulars.

d) Les taxes, els preus públics i els altres ingressos que es puguin obtenir per la prestació de serveis o realització d’activitats.

e) Altres ingressos de naturalesa similar.

f) Les operacions de crèdit i altres aportacions obtingudes d’entitats oficials i particulars.

g) Els llegats o donacions a l’organisme que hagin estat acceptats per la Junta de Govern.

h) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal aplicable.

Art. 23. Règim patrimonial

1.   Constitueix el patrimoni de l’organisme:

a) Els béns i els drets que aporti l’Ajuntament.

b) Els béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol.

c) Els béns i els drets que adquireixi procedents d’un altre organisme.

2. El patrimoni de l’organisme queda reflectit en l’inventari corresponent, que revisa la Junta de Govern.

Art. 24. El personal

1. L’Escola de Música Municipal disposa del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, tant docents com no docents. El número, categoria i funcions ve determinat en la relació de llocs de treball.

2. El personal propi de l’Escola de Música Municipal, tant docent com no docent, se selecciona prèvia convocatòria i es regeix pel que disposa la normativa corresponent a la selecció del personal dels ens locals.

Art. 25. Règim jurídic aplicable a la contractació del personal

La contractació del personal esmentat en l’article anterior, el nomenament i la fixació de les remuneracions, s’han de subjectar a la normativa vigent de les corporacions locals.

Art. 26. Facultats d’organització

L’organisme té plena facultat per organitzar, perfeccionar i ampliar els seus serveis, així com per determinar-se l’estructura, la distribució orgànica de les funcions, les atribucions i les facultats del personal que configuri els diversos llocs de treball. Tot això d’acord amb les disponibilitats de la plantilla aprovada, els crèdits consignats en el pressupost i les normes que a aquest efecte estableixen els reglaments de serveis i règim interior i sense perjudici de les facultats reservades a l’ajuntament.

CAPÍTOL IV. FACULTATS DE TUTELA DE L’AJUNTAMENT

Art. 27. Facultats del Ple i l’Alcalde de L’Ajuntament

1. Correspon al Ple de l’Ajuntament:

1) Aprovar el programa d’actuació el Patronat i les seves revisions.

2) Aprovar el pressupost del Patronat i les seves modificacions.

3) Aprovar els comptes del Patronat, les liquidacions pressupostàries i les memòries de gestió.

4) Aprovar les plantilles de personal, el catàleg o la relació de llocs de treball i les normes generals de remuneració i contractació de personal.

5) Autoritzar la concertació d’operacions de crèdit.

6) Autoritzar l’alienació o gravamen de béns immobles que formen part del patrimoni del Patronat.

7) Aprovar la modificació dels presents Estatuts.

8) Resoldre els recursos ordinaris que es puguin interposar contra els actes i les disposicions del Patronat.

9) Resoldre l’aixecament o la confirmació definitiva dels actes de suspensió d’acords o resolucions del Patronat dictats per l’alcaldia.

2. Correspon a l’alcalde:

1) Conèixer l’ordre del dia i els acords adoptats en qualsevol sessió del Consell d’Administració.

2) Sol·licitar dels òrgans del Patronat qualsevol informe o documentació.

3) Ordenar les inspeccions que s’estimin necessàries.

4) Suspendre els acords de la Junta de Govern i les resolucions de la Presidència o Vicepresidència i l’actuació de la Direcció quan estimi que s’excedeixen de llurs competències, que són contraris als interessos generals de l’Ajuntament o als propis del Patronat o que constitueixen qualsevol infracció de l’ordenament jurídic. Aquesta facultat de suspensió es podrà exercitar durant el mes subsegüent al de la recepció dels acords o resolucions de què es tracti. De la resolució de suspensió es donarà compte al Ple, que podrà deixar-la sense efectes o anul·lar els actes suspesos si es confirma la concurrència de les circumstàncies motivadores de la suspensió.

Capítol V. Modificació dels estatuts i extinció de l’entitat

Art. 28. Modificacions estatutàries

La modificació dels estatuts es realitza pels mateixos tràmits que exigeix la normativa vigent per a l’aprovació.

Art. 29. Extinció de l’Escola de Música Municipal

1. L’extinció de l’Escola de Música Municipal requereix l’aprovació de la Junta de Govern amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres i l’acord del Ple de l’Ajuntament.

2. Són causes d’extinció les següents:

a) Per acord del Ple de l’Ajuntament, que pot modificar la forma de gestió del servei quan ho cregui convenient, d’acord amb el procediment legalment establert.

b) Per la impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu.

c) Per qualsevol altra circumstància legal.

3. A l’extinció de l’Escola de Música Municipal els béns adscrits per l’Ajuntament i els béns, drets i obligacions d’aquella s’incorporen al patrimoni municipal.

4. Els béns procedents d’una donació o fundació reben la destinació que hagin previst els seus donants o fundadors.

5. Amb la dissolució de l’organisme, l’Ajuntament el succeeix universalment i el seu patrimoni, amb tots els increments i aportacions que tingui a l’actiu, reverteixen a l’Ajuntament.

Art. 30. efectes de l’extinció

1. L’acord d’extinció de l’organisme autònom ha de contenir els criteris de liquidació.

2. El personal laboral contractat per l’organisme autònom únicament queda subrogat a l’Ajuntament, si continua realitzant la mateixa activitat que l’organisme autònom, mitjançant alguna de les modalitats de gestió dels serveis públics que preveu l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Tramitació:
Òrgan i data d’aprovació inicial: Ple Municipal d’11 de maig de 2009.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), número 120, de data 20 de maig de 2009, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), número 5385, de data 22 de maig de 2009 i al Diari "El Punt" de data 20 de maig de 2009.
Publicació text íntegre: BOPB núm. 167 del 14 de juliol de 2009.
Data d’entrada en vigor: 15 dies hàbils després d’aquesta publicació

Pujar al principi de la pàgina