Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant SadurnÝ d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Descobert35║C-20║C
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nic
Estatuts Fundaciˇ Parera

Article 1.- D’acord amb els articles 85 i segŘents del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, de 17 de juny de 1955, l’Ajuntament de Sant SadurnÝ d’Anoia, amb collaboraciˇ del senyor Antoni Parera i Rosell, crea una fundaciˇ p˙blica municipal que s’anomenarÓ "Patronat Cultural Parera" i que serÓ regida per aquests Estatuts i per les disposicions legals que li sigui aplicables.

Article 2.- La Fundaciˇ tindrÓ com a finalitat la realitzaciˇ d’activitats de tipus cultural i educatiu per mitjÓ d’ajuts o beques d’estudi, promocions culturals i educatives, a favor dels veins i residents del municipi de Sant SadurnÝ d’Anoia, de la manera i amb els mitjans que les circumstÓncies ho permetin i ho aconsellin.

Article 3.- La Fundaciˇ es constitueix amb l’aportaciˇ de l’import de la venda dels terrenys propietat del senyor Antoni Parera i Rosell, situats en aquest terme municipal, inscrits en el Registre de la Propietat de Vilafranca del PenedŔs, tom 480, llibre 18, Foli 122 vto, finca 1.170, inscripciˇ 4¬, d’una cabuda d’una hectÓrea, seixanta Órees, a fi que amb les rendes es portin a terme els objectius de la Fundaciˇ.

L’excÚs que pugui ser obtingut en l’alienaciˇ del terreny serÓ dipositat en una entitat bancÓria a nom de la Fundaciˇ; el fundador i la persona que ell designi es reserva la renda vitalÝcia sobre aquest capital.

Article 4.- El domicili de la Fundaciˇ es fixa a la Casa Consistorial de Sant SadurnÝ d’Anoia.

Article 5.- La Fundaciˇ es constitueix per un temps indefinit.

Article 6.- La Fundaciˇ tÚ personalitat pr˛pia i plena capacitat d’obrar; pot contractar i obligar-se en la forma que sigui, aixÝ com exercitar judicialment o extrajudicialment tots els drets i accions que siguin de la seva competŔncia, amb subjecciˇ a les lleis i als presents estatuts.

Article 7.- La Fundaciˇ estarÓ representada, regida i administrada per un Patronat, el qual funcionarÓ en forma de Consell Ple i de Comissiˇ Permanent, ambdˇs formats pels membres i amb les funcions i facultats que sˇn assenyalats en els articles segŘents, sense perjudici de les facultats d’intervenciˇ i tutela que corresponen a l’Alcalde, en virtut de l’article 116 c) de la llei de RŔgim Local.

Article 8.- El Ple del Patronat estarÓ constitu´t pels membres segŘents:
a)President: l’Alcalde de Sant SadurnÝ d’Anoia.
b)Vice-president: el Regidor delegat de Cultura i el fundador o un representant de la seva famÝlia.
c)Vocals: Onze persones, majors d’edat, que es distingeixin per llurs inquietuds culturals, les quals seran designades inicialment en l’acte de la fundaciˇ i mÚs endavant, per acord del Ple del Patronat.

Article 9.- La Comissiˇ Permanent del Patronat estarÓ integrada pel President i els vice-presidents i per tres veins membres del Patronat, designats pel Ple.

Article 10.- La Secretaria del Patronat correspondrÓ al Secretari de l’Ajuntament. L’Interventor municipal actuarÓ com a interventor de fons de la Fundaciˇ, amb les funcions que li assenyala l’art. 149 del Reglament de Funcionaris d’Administraciˇ Local.

Article 11.- Els membres nats del Patronat cessaran en llurs funcions quan cessin en el cÓrrec que motiva la designaciˇ i seran substitu´ts per les persones que passin a ocupar els mateixos cÓrrecs. Els membres electius cessaran al cap de quatre anys de llur designaciˇ, per˛ la renovaciˇ es farÓ per meitat. AixÝ, cessaran al cap de dos anys a partir de la constituciˇ inicial del Patronat cinc vocals electius, designats per la sort; al cap de quatre anys, els altres quatre, i aixÝ successivament.

Article 12.- El cÓrrec de membre del Patronat Ús de franc, sense perjudici del reembossament de les despeses que hagi produ´t l’exercici del cÓrrec, previ l’acord de la Comissiˇ Permanent.

Article 13.- Corresponen al Ple del Patronat les facultats i atribucions segŘents:
a)L’examen i l’aprovaciˇ provisional, si s’escau, dels comptes dels pressupostos ordinari i extraordinari de cada any. L’aprovaciˇ definitiva correspon a l’Ajuntament, d’acord amb les disposicions legals aplicables.
b)L’aprovaciˇ dels actes d’adquisiciˇ i de disposiciˇ o gravamen sobre els bÚns immobles i contreure obligacions que no excedeixin d’un miliˇ de pessetes, sense perjudici de les atribucions que corresponguin a l’Ajuntament.
c)L’aprovaciˇ de les activitats culturals, concessiˇ de beques i ajuts a l’estudi.
d)La proposta a l’Ajuntament de modificaciˇ dels Estatuts i de l’extinciˇ de la Fundaciˇ.
e)La proposta de l’Ajuntament de l’aprovaciˇ i la modificaciˇ del Reglament de RŔgim interior dels serveis de la Fundaciˇ.
f)La designaciˇ dels membres electius del Patronat quan correspongui, segons l’art. 11.
g)I, en general, vetllar per fidel compliment de l’objecte i les finalitats de la Fundaciˇ i per l’estricta observanša dels presents Estatuts, la interpretaciˇ dels quals tambÚ li correspondrÓ.

Article 14.- El Ple del Patronat es reunirÓ en sessiˇ ordinÓria un cop l’any necessÓriament, el mes de gener, i el dia que assenyali la Comissiˇ Permanent, per tal d’escoltar la Mem˛ria que serÓ sotmesa per l’administrador i examinar i aprovar, si s’esqueia, els comptes de l’exercici anterior i el Pressupost del segŘent, en els termes assenyalats a l’article anterior.

El Ple es reunirÓ en sessiˇ extraordinÓria quan ho demani un terš, pel cap baix, dels membres, i quan aixÝ ho decideixi la Comissiˇ Permanent.

Article 15.- El Ple, tant per a les sessions ordinÓries com per a les extraordinÓries, haurÓ de ser convocat per President vuit dies naturals abans de la reuniˇ, pel cap baix, mitjanšant una comunicaciˇ escrita dirigida al domicili de cada un dels membres, la qual haurÓ d’expressar l’ordre del dia i el lloc, el dia i l’hora de la reuniˇ.

Article 16.- El Ple restarÓ vÓlidament constitu´t per a deliberar i prendre acords quan hi siguin presents en la primera convocat˛ria la meitat mÚs un dels seus membres, i, en la segona, sigui el que sigui el nombre dels assistents. Aix˛ no obstant, caldrÓ l’assistŔncia dels dos teršos, pel cap baix, dels membres, per prendre un acord sobre els extrems assenyalats amb les lletres b), d) i f) de l’article 14.

Article 17.- Els acords del Ple es prendran per majoria dels vots presents, llevat dels casos previstos a l’apartat segon de l’article anterior, en el qual serÓ necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres en exercici del cÓrrec.

Article 18.- Correspon a la Comissiˇ Permanent:
a)Executar els acords del Ple.
b)Organitzar i dirigir els serveis de la Fundaciˇ.
c)Administrar els bÚns que integren el patrimoni fundacional, constituir i retirar dip˛sits, obrir comptes corrents i disposar de llurs fons i, en general, realitzar els actes necessaris per a la bona administraciˇ de la Fundaciˇ.

Article 19.- La Comissiˇ Permanent es reunirÓ, pel cap baix, un cop cada mes i sempre que ho cregui convenient el President o que ho sollicitin tres, si mÚs no, dels seus membres. SerÓ convocada pel President amb tres dies naturals d’anticipaciˇ, com a mÝnim, a la data de la reuniˇ. L’assistŔncia dels components serÓ obligat˛ria, per˛ aquells que no hi puguin assistir podran delegar per escrit llur representaciˇ i llur vot en un altre membre de la mateixa Comissiˇ.

Article 20.- Per a adoptar vÓlidament els acords, caldrÓ que siguin presents o representats la meitat dels seus components. Els acords es prendran per majoria simple de vots, presents o representats, i en el cas d’empat, decidirÓ el President amb el vot de qualitat.

Article 21.- S’aixecaran les Actes oportunes de les reunions del Ple i de la Comissiˇ Permanent, les quals seran esteses al llibre corresponent i signades pel President i el Secretari, o per aquells qui, si s’escau, els substitueixin.

Article 22.- El President ostentarÓ la representaciˇ legal de la Fundaciˇ, en judici i fora de judici; executarÓ els acords del Ple i de la Comissiˇ Permanent i convocarÓ i presidirÓ les sessions dels ˛rgans esmentats. A mÚs, li correspondrÓ la signatura social i vetllarÓ perquŔ es compleixin fidelment els presents Estatuts i les finalitats de la Fundaciˇ.

Article 23.- Un dels vice-presidents, segons l’ordre assenyalat, substituirÓ el President en totes les funcions que li siguin encomanades, si per qualsevol causa i circumstÓncia aquell no pugui o no li interessi exercir-les.

Article 24.- Els vocals exerciran les funcions que els encomani el Ple de la Comissiˇ Permanent.

Article 25.- El Ple del Patronat nomenarÓ un administrador, al qual correspondran les funcions segŘents:
a)Efectuar els actes d’administraciˇ ordinÓria i complir els acords dels ˛rgans de govern.
b)Portar i custodiar els llibres i documents de la Fundaciˇ.
c)Confeccionar, quan correspongui, els estats de comptes i pressupostos econ˛mics i, especialment, la Mem˛ria i els comptes i pressupostos que hauran de ser examinats i aprovats pel Ple en la seva sessiˇ anual ordinÓria.
d)Totes les que li encomani el Ple o la Comissiˇ Permanent.

Article 26.- L’administrador serÓ remunerat de la manera i en les condicions que estableixi el Ple del Patronat.

Article 27.- La Fundaciˇ, a mÚs de l’aportaciˇ inicial a quŔ fa referŔncia l’article 3 dels Estatuts, disposarÓ dels recursos segŘents:
a)Les rendes que produeixin els seus bÚns i el capital inicial.
b)Els donatius, herŔncies, llegats, ajudes i subvencions que rebi de particulars, entitats o organismes p˙blics i privats.

Article 28.- Els ingressos que obtingui la Fundaciˇ seran destinats, en primer lloc, a la realitzaciˇ d’activitats de tipus cultural i educatiu per mitjÓ d’ajuts o de beques d’estudi i a atendre les despeses de funcionament. El romanent, si n’hi ha, es reservarÓ per a despeses extraordinÓries de conservaciˇ i per a ampliaciˇ i millora de les activitats culturals.

Article 29.- Els fons disponibles seran dipositats als comptes corrents o llibretes d’estalvis que determini la Comissiˇ Permanent, la qual podrÓ ordenar llur inversiˇ provisional, mentre no arribi el moment de fer-los servir, en valors mobiliaris d’absoluta garantia i fÓcil realitzaciˇ.

Article 30.- Els capitals que pugui posseir la Fundaciˇ amb destinaciˇ a obtenir rendes per a la realitzaciˇ de les finalitats fundacionals hauran de ser invertits, per acord de la Comissiˇ Permanent, en bÚns i valors, amb les garanties degudes de conservaciˇ de llur valor i d’obtenciˇ de les rendes corresponents. La inversiˇ podrÓ ser modificada per acord de la mateixa Comissiˇ Permanent, per tal d’aconseguir millor les garanties assenyalades, exclosa qualsevol especulaciˇ.

Article 31.- No podran ser alienats ni gravats els bÚns que constitueixen el capital de la Fundaciˇ quan i mentre compleixin les finalitat fundacionals.

Si arribava el cas d’haver-los d’alienar o de gravar necessÓriament, caldrÓ que es formalitzi un expedient per tal d’acreditar-ne la necessitat i, un cop aprovat pel Ple, haurÓ de ser elevat a l’Ajuntament perquŔ es compleixin els trÓmits i requisits establerts en la legislaciˇ municipal.

Article 32.- La Comissiˇ Permanent redactarÓ el Reglament de RŔgim Interior dels Serveis de la Fundaciˇ, en el qual es determinarÓ la manera de prestar-los, les condicions necessÓries perquŔ se’n pugui beneficiar i els drets i les obligacions del personal afectat a la Fundaciˇ. Aquest Reglament serÓ sotmŔs a l’estudi i l’aprovaciˇ del Ple del Patronat i a l’aprovaciˇ definitiva de l’Ajuntament de Sant SadurnÝ d’Anoia. Per a modificar-los, caldrÓ seguir el mateix procediment.

Article 33.- La Fundaciˇ no s’extingirÓ mÚs que quan resulti impossible de continuar realitzant les finalitats fundacionals. En aquest cas, caldrÓ un acord de l’Ajuntament, a proposta del Ple del Patronat o, tambÚ, el simple acord municipal adoptat en els termes de l’article 121 b) de la Llei de RŔgim Local. Els bÚns que restin un com extingida la Fundaciˇ seran destinats per l’Ajuntament a institucions o finalitats semblants en interŔs dels veins del municipi.

Tramitaciˇ:
Ďrgan i data d’aprovaciˇ inicial: Ple Municipal de 30 de juliol de 1982.

Pujar al principi de la pÓgina